0

CPR Open House 2020

โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ได้จัดกิจกรรม CPR Open House 2020 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อเปิดให้นักเรียนที่อยู่ในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมานได้เยี่ยมชมนิทรรศกาลและผลงานของนักเรียนในปีการศึกษา 2562

0

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563

ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และในช่วงบ่ายได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ”น้องส่งพี่ยินดีด้วยใจ”
>>>ภาพกิจกรรม มอบประกาศนียบัตร<<< ||>>>ภาพกิจกรรม น้องส่งพี่ ยินดีด้วยใจ<<<

0

กิจกรรมภาษาสู่ชุมชน (English for You) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกได้จัดกิจกรรมภาษาสู่ชุมชน (English for You) ณ โรงเรียนประถมศึกษาในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน ในระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสร้างเจตคติในการใช้ภาษาต่างประเทศแก่นักเรียนในระดับประถมศึกษา

0

กิจกรรม”ค่ายคุณธรรม จริยธรรมและโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด” ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกได้จัดโครงการ”ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ” และ โครงการ “โรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด” ณ หอประชุมโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ในระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีนักเรียน ม.4 และ ม.5 เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

0

โครงการสานไทยใจหนึ่งเดียว สร้างความสามัคคีปองดอง โดย ศปป.1 กอ.รมน.

ในวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ ศปป.1 กอ.รมน. ได้จัดกิจกรรม “บวร” ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรมระยะที่2 โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรม มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ สร้างความสามัคคี และ การสร้างจิตสำนึกประชาธิปไตย

0

กิจกรรมสร้างอาชีพ นักเรียนที่ได้รับทุนเสมอภาค 2/2562

ในวันที่ 29-30 มกราคม 2563 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกได้จัดกิจกรรมสร้างอาชีพ สำหรับนักเรียนที่ได้รับทุนเสมอภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 /2562 โดยมีวิทยากรที่มากด้วยความรู้และประสบการณ์มาให้คำแนะนำในการฝึกอาชีพ เช่น การจับจีบผ้า  การทำข้าวต้มมัด การตัดผมชาย  การทำน้ำยาล้างจาน  การทำยาดมพิมเสน การทำน้ำพักทอง การทำน้ำข้าวโพด การทำน้ำเก็กฮวย การทำขนมกะหรี่พัฟ

0

กิจกรรมผูกเสี่ยว งานบวงสรวงพระพรหม ประจำปี 2563

โรงเรียนจตุรพักตรพิมานได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมประเพณีผูกเสี่ยว ในวันที่26 มกราคม 2563 งานบวงสรวงพระพรหม ประจำปี 2563

0

2020年 加图中学春节活动 กิจกรรมงานตรุษจีน ประจำปี 2563

วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกได้จัดกิจกรรมงานตรุษจีน ประจำปี 2563 โดยมีพิธีมอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขัน
1.การแข่งขันตอบคำถามประลองยุทธความรู้ทั่วไปและวัฒนธรรมจีน
2.การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน
3.การแข่งขันวาดภาพวันตรุษจีน
4.การเเข่งขันทำการ์ดอวยพรวันตรุษจีน
และการแสดงรำพัด 

0

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา

ในวันที่ 28 มกราคม 2563 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกได้นำ รด.จิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ณ สถานีตำรวจภูธรจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้การทำ โคก หนอง นา เพื่อปรับปรุงพื้นที่ให้มีความยั่งยืนในการทำเกษตรกรรม และเพื่อเป็นการรับมือภัยแล้งในภาคอีสานด้วยศาสตร์พระราชา

0

มอบทุนปัจจัยนักเรียนยากจนพิเศษ 2/2562

โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ได้จัดพิธีมอบทุนปัจจัยนักเรียนยากจนพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ในวันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก