ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย

                ด้วยโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก  อำเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย  ให้ผู้ที่มีความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องบุคคล ฝ่่ายบริหารงานบุคคล อาคาร2  โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ตั้งแต่วันที่ 3-9 มิถุนายน 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
เบอร์ติดต่อ : 043561148-9 , 0923513719

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า

             ตามที่ได้มีประกาศโรงเรียนจตุรพัตรพิมานรัชดาภิเษก ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ช่างไฟฟ้า นั้น มีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ช่างไฟฟ้า 1 ราย ดังบัญชีแนบท้าย
             ทั้งนี้ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 ตำแหน่งช่างไฟฟ้า มารายงานตัวในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 -12.00 น. และทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ช่างไฟฟ้า ณ โรงเรียนจตุร-พัตรพิมานรัชดาภิเษก พร้อมเอกสารตัวจริงมาแสดง และสำเนาพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน หลักฐานอื่น ๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล เป็นต้น พร้อมผู้ค้ำประกันและเอกสารของผู้ค้ำประกัน หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวทางโรงเรียนถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเป็นลูกจ้างชั่วคราวในครั้งนี้

รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตรา วิชาเอกภาษาจีนหรือการสอนภาษาจีน

ตามที่ได้มีประกาศโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีนหรือการสอนภาษาจีน นั้น มีผู้สอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างทั้งสิ้น 4 ราย ดังบัญชีแนบท้าย ทั้งนี้ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 มารายงานตัวในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 -12.00 น. และทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีนหรือการสอนภาษาจีน  ณ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก พร้อมเอกสารตัวจริงมาแสดง และสำเนาพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน สำเนาวุฒิการศึกษา ระเบียนผลการเรียน สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หลักฐานอื่น ๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล เป็นต้น พร้อมผู้ค้ำประกันและเอกสารของผู้ค้ำประกัน หากไม่มารายงานตัวทางโรงเรียนถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเป็นลูกจ้างชั่วคราวในครั้งนี้

รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตรา วิชาเอกภาษาจีนหรือการสอนภาษาจีน และตำแหน่งช่างไฟฟ้า

ตามที่ได้มีประกาศโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565  เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน หรือ การสอนภาษาจีน และตำแหน่งช่างไฟ นั้นมีผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าสอบคัดเลือกรายชื่อดังแนบ   ให้เข้ารับการประเมินในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป พร้อมนำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ และ บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ เพื่อเป็นหลักฐานในการเข้าห้องสอบ  

0

ประกาศการจัดห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนทั่วไป

ตามที่โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2555 และรายงานตัว เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565
การสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2555 และรายงานตัว เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 ไปแล้วนั้น โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก จึงได้ดำเนินการประกาศผลการจัดชั้นเรียน และให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวมามอบตัว ณ โดมเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก เวลา 08.30-12.00 น. 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มอบตัววันที่ 2 เมษายน 2565
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มอบตัววันที่ 3 เมษายน 2565 
หากไม่มามอบตัวในวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

0

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565

ตามที่โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ได้ทำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 26-27 มีนาคม 2565 ไปแล้วนั้น โรงเรียนจึงประกาศผลการสอบคัดเลือก และให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวมารายงานตัวตามลำดับที่สอบได้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  วันพุธ ที่ 30 มีนาคม 2565
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  วันพฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม 2565

เวลา 09.00-12.00 น. ณ โดมเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา ที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.1 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกม. 4 
         แผนการเรียนวิทย์-คณิต
         แผนการเรียนทั่วไป-อุตสาหกรรม
         แผนการเรียนทั่วไป-คอมพิวเตอร์
         แผนการเรียนภาษา-สังคม

0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

ตามที่โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 9-13 มีนาคม 2565 ไปแล้วนั้นมีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ดังนี้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวน 276 คน  สอบวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 083.0-12.00 น.  ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จำนวน 320 คน  สอบวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565 เวลา 083.0-12.00 น.  จำแนกตามแผนการเรียน ดังนี้

โดยให้ผู้เข้าสอบใช้บัตรประจำตัวประชาชนเป็นบัตรเข้าห้องสอบ ให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หากมีอาการหรือมีความเสี่ยงสูง ขอความร่วมมือตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยวิธีการใช้ชุดตรวจ ATK และแจ้งผลการตรวจก่อนเข้าห้องสอบ หากไม่มาสอบตามวัน เวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์

0

ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1และม.4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนทั่วไป

ประกาศโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนทั่วไป

แบบฟอร์มรับสมัคร ม.1

แบบฟอร์มรับสมัคร ม.4

0

ประกาศ เรื่อง นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ม.4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทใช้สิทธิ์ ม.3 เดิม

ด้วยโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ได้คัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทใช้สิทธิ์ ม.3 เดิม ซึ่งสอดคล้องกับประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งแยกตามแผนการเรียนดังนี้

  1. แผนการเรียนวิทย์-คณิต          จำนวน  146 คน   ดูรายชื่อ
  2. แผนการเรียนภาษา-สังคม        จำนวน  44 คน    ดูรายชื่อ   
  3. แผนการเรียนทั่วไป-คอมพิวเตอร์  จำนวน 44 คน  ดูรายชื่อ
  4. แผนการเรียนทั่วไป-อุตสาหกรรม จำนวน 35 คน  ดูรายชื่อ