0

การประเมินผลการปฏิบัติงานสายงานบริหารสถานศึกษา

15  กันยายน  2564  เวลา  10.00 น.  ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกได้เข้ารับการประเมิน ผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ นายธนา  โด่งพิมาย  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด   นายเทิดทูน  สุจารี  ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศึกษา  ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ด  นางพิศมัย  หาญอาษา  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  นางอมรรัตน์   บานไธสง  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  โดยบรรยากาศการประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

0

โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด Save Zone No New Face “พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด”

โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด Save Zone No New Face “พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด”  เวทีแสดงความสามารถสำหรับนักเรียนชั้นม.ต้น (ม.1-3) ในการเข้าร่วมกิจกรรมชิงเงินรางวัลและเกียรติบัตรมากมาย   สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่  27  สิงหาคม  2564

กิจกรรมภาพวาดระบายสี ส่งผลงานที่ห้องกิจการนักเรียน ภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2564

0

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2564

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก  ดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้น ระหว่างวันที่ 4 – 11  สิงหาคม  2564  โดยมีกิจกรรมให้นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันชิงรางวัลมากมาย และกิจกรรมทั้งหมดจัดในรูปแบบออนไลน์

0

ประชุมประจำเดือนในรูปแบบ Online

30 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ได้จัดการประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชั้น Google Meet เพื่อหารือในข้อราชการต่างๆในช่วงที่บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในรูปแบบ Work Form Home พร้อมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคระบาด Covid-19 อย่างเคร่งครัด

0

ประกาศลดค่าเล่าเรียนการศึกษาเพื่อช่วยนักเรียน

ประกาศโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก เรื่อง การลดค่าเล่าเรียนการศึกษาเพื่อช่วยนักเรียน  ปีการศึกษา 2564  รายละเอียด ดังแนบ

0

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ

ประกาศโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก   เรื่องผลการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ 

0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

ประกาศโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก  
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

0

ครูจตุรพักตรพิมานร่วมใจต้านโควิด

สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอำเภอจตุรพักตรพิมานและศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาอำเภอจตุรพักตรพิมาน จัดทำโครงการ ครูจตุรพักตรพิมานรวมใจต้านภัยโควิด มอบเงิน จำนวน 103,660 บาท น้ำดื่ม 178 แพ็ค พัดลม 7 ตัว ข้าวสาร 2 กระสอบ มาม่า 4 ลัง ให้แก่ ร้อยตำรวจเอกหญิงอรุณี อินทรมณี นายอำเภอจตุรพักตรพิมาน เพื่อใช้ในการช่วยเหลือ โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน และศูนย์พักคอย ของอำเภอและตำบลในพื้นที่ ในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

0

โครงการโคก หนอง นา จตุรัชดาโมเดล

15  กรกฎาคม  2564 นายเฉลิมชัย  หรสิทธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมลงแขกทำนา หว่านข้าว 14 ไร่ ณ แปลงนาสาธิต “โคก หนอง นา จตุรัชดาโมเดล” ภายใต้ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนสุจริตต้นแบบ กิจกรรมบริษัทสร้างการดี(ทำนา)

0

การอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมประเมินผลการเรียน (sgs)

9  กรกฎาคม 2564  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โดยงานทะเบียนวัดผลและประเมินผล ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมประเมินผลการเรียน sgs(Secondary Grading System) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโรงเรียน นายเฉลิมชัย  หรสิทธิ์ เป็นประธานในการเปิดอบรม พร้อมด้วย นายศุภชัย  เหรา  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ และคณะครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์