0

การทดลองเปิดเรียนแบบ On-Site

ประกาศโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

เรื่อง   การทดลองเปิดเรียนแบบ On-Site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙   (COVID- 19) เต็มรูปแบบ  ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่  ๑๓ สิงหาคม  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด  และดำเนินการตามมาตรการของสาธารณสุขทั้ง ๕ ข้อและให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเหมาะสม โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก จึงประกาศมาเพื่อทดลองเปิดเรียนแบบ On-Site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID- 19) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่วันที่  ๑๓ สิงหาคม   ๒๕๖๓  เป็นต้นไป

0

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ประจำปี 2563

เนื่องด้วยวันนี้  28 กรกฎาคม 2563  เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ประจำปี 2563  ทางโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกจึงได้จัดพิธีถวายพระพรขึ้นในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนจตุรพักตรพิมาน เพื่อเป็นการเทอดพระเกียรติและถวายความจงรักภักดี ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

0

รับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนร่องคำ

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563  โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ได้มีโอกาสต้อนรับคณะจากโรงเรียนร่องคำ เพื่อเข้าศึกษาดูงานโรงเรียนมาตรฐานสากล ณ ห้องประชุมพรหมพิมาน

0

ประเมินสถานศึกษาพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา

วันที่ 20  กรกฎาคม  2563  เข้ารับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา  ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดียิ่ง  ทางโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ร่วมมือ ร่วมใจทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

0

การจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ได้ดำเนินการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) ในวันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563  ณ โดมเฉลิมพระเกียรติ  เพื่อเป็นค่าครองชีพให้กับนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียน

0

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยแอปพลิเคชัน Google Meet และ Google Classroom

โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ได้มีการจัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยแอปพลิเคชัน Google Meet และ Google Classroom ขึ้นในระหว่างวันที่ 22 – 23  มิถุนายน 2563  ณ ห้องประชุมพรหมพิมาน เพื่อให้คุณครูและบุคลากรทุกท่านได้เรียนรู้ในการใช้แอปพลิเคชันในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019