0

การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลนักเรียน ปี 2564

23 มิถุนายน 2564 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก เข้ารับการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลนักเรียน ปี 2564 โดยได้รับเกียรติจาก
นายยอดรัก บุรวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด
นายสมชาติ สุขใส ข้าราชการบำนาญ
นายจักรวาล เจริญทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์
ดร.อัมพร กุลาเพ็ญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางสาวธาริณี มลารวม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางสาวเพ็ญพักตร์ สังวิบุตร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการคัดเลือกฯ ในครั้งนี้ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะต่างๆในการนำไปพัฒนางานต่อไป

0

งานสถาปนา 50 ปี จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

      ด้วยโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ตั้งขึ้นเมื่อปีการศึกษา 2514 ในวโรกาสพระราชพิธีรัชดาภิเษก อันเป็นมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ครบรอบ ปีที่ 25 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2514 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 9 โรงเรียน ตั้งอยู่ในทิศต่าง ๆ ทั้ง 8 ทิศ พระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงนี้ ประชาชนจำนวนมากได้ศึกษาหาความรู้ สำเร็จการศึกษา จนประกอบอาชีพสุจริต และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าเป็นเวลา 50 ปี และเมื่อถึงวันที่ 9 มิถุนายนของทุกปี คณะครูและนักเรียนของกลุ่มโรงเรียนรัชดาภิเษกจะได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร และทำพิธีเทิดพระเกียรติ และถวายตัวเป็นลูกของพ่อ ทุกคนได้รำลึกประวัติความเป็นมา ความภาคภูมิใจในการก่อตั้งโรงเรียน “โรงเรียนของพ่อ” พร้อมประพฤติ ปฏิบัติตนให้เป็นคนดีของพ่อ ศิษย์ที่ดีของครูและเยาวชนที่ดีของประเทศชาติในอนาคต เพื่อเป็นการเทิดทูนและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกทั้งยังสร้างความภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษาโรงเรียนจึงจัดโครงการนี้ ในวัน พุธ ที่ 9 มิถุนายน 2564 ณ อาคารหอประชุมโรงเรียนจตุรพักตรพิมาน เพื่อเป็นศิริมงคลแก่นักเรียน ครู บุคลากรอื่น

0

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564

รายละเอียดตามลิงค์ที่แนบมานี้

0

ประกาศโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก เรื่อง งดการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

📢📢📢ประกาศ   โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก  งดการสอบ   เข้าศึกษาต่อในระดับ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

📌ให้นักเรียนชั้น ม.1 มามอบตัวในวันที่ 29 พ.ค. 64

📌ชั้น ม.4 ในวันที่ 30 พ.ค. 64

0

ประกาศผลการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครองและครูจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

ประกาศผลการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครองและครูจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

0

ประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือกและเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564

ประชาสัมพันธ์จากฝ่ายบริหารงานวิชาการอัพเดทปฏิทินการสอบเข้าเรียนต่อม.1,ม.4 ปรับตามหนังสือแจ้งจากสพฐ.ล่าสุด(ลว.25เม.ย.64) และแจ้งวันเปิดภาคเรียน เลื่อนเป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564

0

ประกาศรายชื่อ ผู้ลงสมัครนายกสมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครองและครูโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ประจำปี 2564-2565

ประกาศรายชื่อ ผู้ลงสมัครนายกสมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครองและครูโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ประจำปี 2564-2565 

0

ประกาศสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ประกาศสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

0

ประกาศสรรหานายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

          ด้วยคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกชุดปัจจุบันจะหมดวาระลง  เมื่อวันที่ 19มีนาคม 2563ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงานของสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ จึงขอประกาศเพื่อสรรหานายกสมาคมศิษย์เก่า
โดยดำเนินการดังนี้
     1. ศิษย์เก่าโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกทุกรุ่น เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อลงคะแนนเสียงเลือกนายกสมาคมฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 20-28เมษายน 2564ณ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด(ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร/เสนอชื่อ ได้ที่หน้าเว็บไซต์โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก(www.cpr.ac.th)
     2. สมาคมฯ ประกาศรายชื่อผู้ประสงค์สมัครเป็นนายกสมาคมฯ ในวันที่ 30 เมษายน 2564
ทาง เว็บไซต์ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก (www.cpr.ac.th)
      3. ตัวแทนศิษย์เก่ารุ่นละ ไม่เกิน 5 คน มาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกสมาคม ในวันที่ 2 พฤษภาคม  2564 ณ หอประชุมโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
     4. คุณสมบัติผู้สมัครหรือเสนอชื่อ เป็นนายกสมาคมดังนี้
           4.1 เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
          4.2 อาชีพมั่นคง / มีฐานะมั่นคง
          4.3 เป็นคนดี มีความเสียสละมุ่งมั่นพัฒนากิจการของสมาคมและโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
         4.4 มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถติดต่อสื่อสารได้สะดวก รวดเร็ว

0

เด็กดีศรีรัชดา ปีการศึกษา 2563

26 มีนาคม 2564 ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ดำเนินการจัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตร ยกย่องเชิดชูให้เป็น”เด็กดีศรีรัชดา” ปีการศึกษา 2563 โดยมีตัวแทนที่ได้รับการคัดเลือกจากนักเรียนระดับชั้น ม.1 – 6 จำนวน 246 คน และมีนายเฉลิมชัย หรสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและ นายภาราดร จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน นายศุภชัย เหรา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ นายเอกพงษ์ แข็งแรง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ และคณะครูเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้