0

กิจกรรมสอนเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์และเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าเรียนต่อมหาลัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ได้จัดกิจกรรมสอนเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์และเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าเรียนต่อมหาลัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 13 – 21 ธันวาคม 2564 เพื่อสอนเสริม เพิ่มเติมทักษะในการเข้าเข้าในระดับที่สูงขึ้น

0

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการให้คำปรึกษาแนะนำการป้องกันและการจัดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

20 ธันวาคม 2564 งานอนามัยโรงเรียน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการให้คำปรึกษาแนะนำการป้องกันและการจัดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์การวางแผนครอบครัว อนามัยเจริญพันธุ์ในโรงเรียน เขต 7 จากมูลนิธิเครือข่ายพัฒนาสุขภาพ(เฮลท์เน็ท) สำนักงานภาคอีสาน

0

การศึกษาดูงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

20 ธันวาคม 2564 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก นำโดยท่านผู้อำนวยการเฉลิมชัย หรสิทธิ์ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หน่วยพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ด้วยความยินดียิ่ง

0

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เลื่อนวิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

20 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เลื่อนวิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ผอ.ปรีดา ลำมะนา อดีตผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ผอ.อุทัย น้อมระวี ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านดอนแคนดอนหวายสามัคคี เข้าร่วมเป็นกรรมการประเมิน โดยมีแขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูบุคลากร เข้าร่วมให้กำลังใจในการประเมินครั้งนี้

0

การประชุมสมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

การประชุมสมาคมศิษย์เก่าผู้ปกครองและครู  โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก  ครั้งที่ 1/2564  วันพุธ  ที่ 8  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2564  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  

0

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

       คำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖4 นี้

          ข้าพระพุทธเจ้า นายเฉลิมชัย หรสิทธิ์ พร้อมด้วย ข้าราชการลูกจ้าง พนักงานราชการ ที่มาชุมนุมพร้อมเพรียงกัน ณ ที่แห่งนี้ ต่างน้อมจิตตั้งมั่นเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้

            ตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี ที่ทรงครองสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ ๙ แห่ง พระบรมราชจักรีวงศ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ทรงปกครองอาณาประชาราษฎร์ใต้ร่มพระบารมีด้วยทศพิธราชธรรม พระราชกรณียกิจนานัปการ ที่ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระสติปัญญา
เพื่อขจัดความทุกข์ยากทั่วราชอาณาจักรแก่ปวงพสกนิกรและก่อให้เกิดคุณอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติ พระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาอันเปี่ยมล้นในพระราชหฤทัยประจักษ์แจ้งและประทับอยู่ในใจปวงประชา  นับเป็นบุญของปวงข้าพระพุทธเจ้าที่ได้มีชีวิตอยู่อย่างผาสุกร่มเย็นบนผืนแผ่นดินไทย ภายใต้ร่มพระบารมีของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ

        ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อเหล่าปวงชนชาวไทย ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะขอสืบสานพระราชปณิธานด้วยความจงรักภักดี ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม รักษาชาติบ้านเมืองและสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป

0

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

3 ธันวาคม 2564 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก นำโดยผู้อำนวยการเฉลิมชัย หรสิทธิ์ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอจตุรพักตรพิมาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอจตุรพักตรพิมานเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

0

พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี ร.6

วันที่ 25 พฤศจิกายน เป็นวันวชิราวุธ นายเฉลิมชัย หรสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก พร้อมทั้งเหล่าผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ และเนตรนารี โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ได้จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย หลังจากนั้นลูกเสือ เนตรนารีได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน

0

กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

29 พฤศจิกายน 2564 ฝ่ายบริงานงานบุคคล กลุ่มงานคุณธรรม จริยธรรม ดำเนินการจัดกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีการเลือกตั้งผ่านระบบออนไลน์ การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

0

โครงการโคก หนอง นา จตุรรัชดาโมเดลแปลงนาข้าวสาธิต

29 พฤศจิกายน 2564 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โดยบริษัทสร้างการดี ได้ดำเนินโครงการโคก หนอง นา จตุรรัชดาโมเดลแปลงนาข้าวสาธิต เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น การลงแขกเกี่ยวข้าว โดยได้รับเกียรติจากท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด นายวงศกร ประกอบนันท์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้