0

Ratchada math test 2020

          การสอบแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ Ratchada math test 2020 ชิงทุนการศึกษาพร้อมโล่รางวัล ประจำปีการศึกษา 2563

          ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก อำเภอจตุรพักตรพิมานจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการทักษะความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ Ratchada math test 2020 ชิงทุนการศึกษาพร้อมโล่รางวัล ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะการแข่งขันคิดคำนวณของนักเรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่อง และเป็นการสนองนโยบายตามหลักสูตรปฏิรูปการศึกษา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2564 และดำเนินการสอบในวันที่ 24 มกราคม 2564

          ในการทดสอบครั้งนี้ เปิดรับสมัครนักเรียน ชั้น ป.6 และ ม.1 – ม.6 รวม 7 ระดับ และเก็บค่าสมัครสอบ 40 บาท /คน/ ระดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์มายังโรงเรียนของท่าน ได้กรุณาปิดประกาศแจ้งให้นักเรียนทราบและรับสมัครนักเรียนที่สนใจ นำส่งด้วยตนเอง / สมัครได้ที่เว็บไซต์ https://forms.gle/bjNgaRz6XFPYKfi96 หรือ สแกน QR CODE เพื่อกรอกข้อมูลในการสมัคร ตามวันเวลาที่กำหนดในประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณครูแพรวพรรณ คู่กระสังข์ : 062-2982514 ,095-4750499
คุณครูนุชริดา เหรา : 087-9472846
คุณครูมนัส บุญลือชา : 098-1268967
และคุณครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกทุกท่าน

0

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565

0

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2563

วันที่ 15 ธันวาคม 2563
เวลา 08.30 น. โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ณ อาคารโดมเฉลิมพระเกียรติ โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายเฉลิมชัย หรสิทธิ์ เป็นประธานในพิธี

และในเวลา 10.45 น. กิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting)  ดำเนินการประชุม โดยมีผู้ปกครอง นักเรียน และครูที่ปรึกษา

0

ลอยกระทง 2563

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 คณะผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก เข้าร่วมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่เป็นมรดกให้ลูกหลานได้ศึกษาเรียนรู้  ณ ที่ทำการประปาเทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน

0

วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563

          วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายเพิ่ม  นาก้อนทอง และคณะตัวแทนบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ที่ว่าการอำเภอจตุรพักตรพิมาน)

0

เรียนชดเชย วันเสาร์ที่ 10 ต.ค. 2563 (ตารางเรียนวันอังคาร)

          ตามที่โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ได้ประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษเมื่อวันที่ 13-16 กันยายน 2563 นั้น

          เพื่อไม่ให้กระทบต่อการเรียนการสอน และการวัดประเมินผล โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก จึงกำหนดการเรียนการสอนชดเชย ในวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 โดยใช้ตารางเรียนวันอังคาร

0

ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1

          วันที่ 23 กันยายน 2563 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก เข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2563) ณ ห้องประชุมพรหมพิมาน

0

โครงการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ

วันที่ 13-16 กันยายน 2563 คณะบุคลากรโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกได้เดินทางไปร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะต่ออาชีพด้วยการน้อมนำตามศาสตร์พระราชาของโรงเรียนพระราชดำริของกลุ่มโรงเรียนรัชดาภิเษก ประจำปี 2563  ณ โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร โดยมีสถานศึกษาในเครือรัชดาภิเษกเข้าร่วมจำนวน 10 แห่ง ภายในงานมีการจัดนิทรรศการวิชาการของแต่ละสถานศึกษา และพิธีมอบเกียรติบัตร ครูดีศรีรัชดา ในช่วงบ่ายได้เดินทางไปร่วมงานมุฑิตาจิตครูผู้เกษียณอายุราชการ และร่วมกิจกรรมกับคณะครูในเครือรัชดา


0

ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต

          คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
ขอให้คำมั่นสัญญต่อพันธกรณี ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ด้วยการขับเคลื่อน
โครงการ “โรงเรียนสุจริต” ดังนี้
1. เราจะร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
2. เราจะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ให้เป็นวิถีชีวิตในโรงเรียน และชุมชน
3. เราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียน และชุมชนให้เป็นรูปธรรม และมีความยั่งยืน
          ทั้งหมดนี้ เพื่อธำรงชาติไทยให้สถิตเสถียรสถาพร ตลอดจิรัฐติกาล

0

ประกาศ! การหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ

          ด้วยกลุ่มโรงเรียนรัชดาภิเษกได้จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะต่ออาชีพด้วยการน้อมนำตามศาสตร์พระราชาของโรงเรียนกลุ่มรัชดาภิเษก และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามโครงการโรงเรียนพระราชดำริของกลุ่มโรงเรียนรัชดาภิเษกประจำปี 2563 ณ โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ในระหว่างวันที่ 13-16 กันยายน 2563

          เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามโครงการโรงเรียนพระราชดำริของกลุ่มโรงเรียนรัชดาภิเษก โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก จึงขอแจ้งประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 14 กันยายน ถึง วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 เป็นเวลา 3 วัน และเปิดเรียนตามปกติในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 โดยโรงเรียนจะดำเนินการสอนชดเชยให้ในโอกาสต่อไป