0

ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1

          วันที่ 23 กันยายน 2563 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก เข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2563) ณ ห้องประชุมพรหมพิมาน

0

โครงการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ

วันที่ 13-16 กันยายน 2563 คณะบุคลากรโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกได้เดินทางไปร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะต่ออาชีพด้วยการน้อมนำตามศาสตร์พระราชาของโรงเรียนพระราชดำริของกลุ่มโรงเรียนรัชดาภิเษก ประจำปี 2563  ณ โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร โดยมีสถานศึกษาในเครือรัชดาภิเษกเข้าร่วมจำนวน 10 แห่ง ภายในงานมีการจัดนิทรรศการวิชาการของแต่ละสถานศึกษา และพิธีมอบเกียรติบัตร ครูดีศรีรัชดา ในช่วงบ่ายได้เดินทางไปร่วมงานมุฑิตาจิตครูผู้เกษียณอายุราชการ และร่วมกิจกรรมกับคณะครูในเครือรัชดา


0

ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต

          คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
ขอให้คำมั่นสัญญต่อพันธกรณี ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ด้วยการขับเคลื่อน
โครงการ “โรงเรียนสุจริต” ดังนี้
1. เราจะร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
2. เราจะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ให้เป็นวิถีชีวิตในโรงเรียน และชุมชน
3. เราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียน และชุมชนให้เป็นรูปธรรม และมีความยั่งยืน
          ทั้งหมดนี้ เพื่อธำรงชาติไทยให้สถิตเสถียรสถาพร ตลอดจิรัฐติกาล

0

ประกาศ! การหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ

          ด้วยกลุ่มโรงเรียนรัชดาภิเษกได้จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะต่ออาชีพด้วยการน้อมนำตามศาสตร์พระราชาของโรงเรียนกลุ่มรัชดาภิเษก และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามโครงการโรงเรียนพระราชดำริของกลุ่มโรงเรียนรัชดาภิเษกประจำปี 2563 ณ โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ในระหว่างวันที่ 13-16 กันยายน 2563

          เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามโครงการโรงเรียนพระราชดำริของกลุ่มโรงเรียนรัชดาภิเษก โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก จึงขอแจ้งประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 14 กันยายน ถึง วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 เป็นเวลา 3 วัน และเปิดเรียนตามปกติในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 โดยโรงเรียนจะดำเนินการสอนชดเชยให้ในโอกาสต่อไป

0

กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2563

          วันที่ 17-21 ส.ค. 2563 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีกิจกรรมให้นักเรียนได้สมัครเข้าร่วมแข่งขันเพื่อชิงเงินรางวัลหลากหลายกิจกรรม อาทิเช่น แข่งขันการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ,แข่งขันจรวดขวดน้ำ ,แข่งขัน E-Sport ROV ,แข่งขันสุนทรพจน์วิทยาศาสตร์ ,แข่งขันการตัดต่อวิดีโอ และแข่งขันการพัฒนาเว็บไซต์ เป็นต้น

0

นักเรียนดีศรีรัชดา

          วันที่ 18 สิงหาคม 2563 นายเพิ่ม นาก้อนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนได้กล่าวชื่นชมนักเรียนในกิจกรรมหน้าเสาธงกรณี นายสมบูรณ์ ดาลา นักเรียนชั้น ม.5/3 เก็บสร้อยคอทองคำหนัก 2 สลึง ได้บริเวณร้านค้าโรงเรียน และนำส่งคืนเจ้าของคือ นางสาวสุคนธา บุตรราช นักเรียนชั้น ม.5/9 ในโอกาสนี้ผู้ปกครองของ นางสาวสุคนธา บุตรราช ได้กล่าวขอบคุณและมอบสินน้ำใจเป็นการตอบแทนในความดีของ นายสมบูรณ์ ดาลา ในครั้งนี้

0

การทดลองเปิดเรียนแบบ On-Site

ประกาศโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

เรื่อง   การทดลองเปิดเรียนแบบ On-Site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙   (COVID- 19) เต็มรูปแบบ  ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่  ๑๓ สิงหาคม  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด  และดำเนินการตามมาตรการของสาธารณสุขทั้ง ๕ ข้อและให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเหมาะสม โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก จึงประกาศมาเพื่อทดลองเปิดเรียนแบบ On-Site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID- 19) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่วันที่  ๑๓ สิงหาคม   ๒๕๖๓  เป็นต้นไป

0

กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2563

โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 17-21 ส.ค. 2563

เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 ส.ค. 2563 เป็นต้นไป
สมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ
และ ห้องคอมพิวเตอร์ หรือ สมัครออนไลน์ (ลิงค์ด้านล่าง)

0

กิจกรรมเลือกตั้งกรรมการสภานักเรียน 2563

          วันที่ 13 สิงหาคม 2563 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก จัดกิจกรรมเลือกตั้งกรรมการสภานักเรียน โดยนักเรียนทุกคนร่วมใช้สิทธิ์ออกเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ณ บริเวณโดมเฉลิมพระเกียรติ

0

พิธีถวายตัวเป็นลูกของพ่อ 2563

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก จัดพิธีถวายตัวเป็นลูกของพ่อ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ บริเวณโดมเฉลิมพระเกียรติ