0

การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลนักเรียน ปี 2564

23 มิถุนายน 2564 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก เข้ารับการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลนักเรียน ปี 2564 โดยได้รับเกียรติจาก
นายยอดรัก บุรวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด
นายสมชาติ สุขใส ข้าราชการบำนาญ
นายจักรวาล เจริญทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์
ดร.อัมพร กุลาเพ็ญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางสาวธาริณี มลารวม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางสาวเพ็ญพักตร์ สังวิบุตร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการคัดเลือกฯ ในครั้งนี้ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะต่างๆในการนำไปพัฒนางานต่อไป

0

งานสถาปนา 50 ปี จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

      ด้วยโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ตั้งขึ้นเมื่อปีการศึกษา 2514 ในวโรกาสพระราชพิธีรัชดาภิเษก อันเป็นมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ครบรอบ ปีที่ 25 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2514 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 9 โรงเรียน ตั้งอยู่ในทิศต่าง ๆ ทั้ง 8 ทิศ พระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงนี้ ประชาชนจำนวนมากได้ศึกษาหาความรู้ สำเร็จการศึกษา จนประกอบอาชีพสุจริต และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าเป็นเวลา 50 ปี และเมื่อถึงวันที่ 9 มิถุนายนของทุกปี คณะครูและนักเรียนของกลุ่มโรงเรียนรัชดาภิเษกจะได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร และทำพิธีเทิดพระเกียรติ และถวายตัวเป็นลูกของพ่อ ทุกคนได้รำลึกประวัติความเป็นมา ความภาคภูมิใจในการก่อตั้งโรงเรียน “โรงเรียนของพ่อ” พร้อมประพฤติ ปฏิบัติตนให้เป็นคนดีของพ่อ ศิษย์ที่ดีของครูและเยาวชนที่ดีของประเทศชาติในอนาคต เพื่อเป็นการเทิดทูนและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกทั้งยังสร้างความภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษาโรงเรียนจึงจัดโครงการนี้ ในวัน พุธ ที่ 9 มิถุนายน 2564 ณ อาคารหอประชุมโรงเรียนจตุรพักตรพิมาน เพื่อเป็นศิริมงคลแก่นักเรียน ครู บุคลากรอื่น

0

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564

รายละเอียดตามลิงค์ที่แนบมานี้

0

ประกาศโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก เรื่อง งดการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

📢📢📢ประกาศ   โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก  งดการสอบ   เข้าศึกษาต่อในระดับ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

📌ให้นักเรียนชั้น ม.1 มามอบตัวในวันที่ 29 พ.ค. 64

📌ชั้น ม.4 ในวันที่ 30 พ.ค. 64

0

ประกาศผลการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครองและครูจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

ประกาศผลการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครองและครูจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

0

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ

0

ประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือกและเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564

ประชาสัมพันธ์จากฝ่ายบริหารงานวิชาการอัพเดทปฏิทินการสอบเข้าเรียนต่อม.1,ม.4 ปรับตามหนังสือแจ้งจากสพฐ.ล่าสุด(ลว.25เม.ย.64) และแจ้งวันเปิดภาคเรียน เลื่อนเป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564

0

โครงสร้างการบริหารงานและบทพรรณางาน ปีการศึกษา2564

ตามที่โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานในปีการศึกษา 2564 จึงได้มีข้อสรุปตามผังโครงสร้างบริหารงานทั้ง 4 ฝ่าย ดังนี้

0

ประกาศรายชื่อ ผู้ลงสมัครนายกสมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครองและครูโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ประจำปี 2564-2565

ประกาศรายชื่อ ผู้ลงสมัครนายกสมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครองและครูโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ประจำปี 2564-2565