0

โครงการโคก หนอง นา จตุรรัชดาโมเดลแปลงนาข้าวสาธิต

29 พฤศจิกายน 2564 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โดยบริษัทสร้างการดี ได้ดำเนินโครงการโคก หนอง นา จตุรรัชดาโมเดลแปลงนาข้าวสาธิต เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น การลงแขกเกี่ยวข้าว โดยได้รับเกียรติจากท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด นายวงศกร ประกอบนันท์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

0

คณะกรรมการจาก สพฐ. ติดตามการเปิดเรียนในรูปแบบ On-Site

16 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ได้เข้ารับการติดตามการเปิดเรียนในรูปแบบ On-Site จากคณะกรรมการการติดตามการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(Covid-19) ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 12 โดยมีคณะกรรมการ ดังนี้

1.นายธีร์     ภวังคนันท์     ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม

2. นางวรัญญภรณ์    ชาลีรักษ์    นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตามตรวจสอบการดำเนินการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. นายไชยา   อินทะเสน      นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4. นายชนัฐชัย   ตาควัน   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

และคณะจากเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เข้าร่วมในการติดตามมาตรการการเปิดเรียนในครั้งนี้

0

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว9/2564(วPA)

22 ตุลาคม 2564 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก โดยฝ่ายบริหารงานบุคคล ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม ว9/2564(วPA) ณ ห้องประชุมพรหมพิมาน โดยมีท่าน ผอ.ดร.เชษฐา ค้าคล่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้

0

ยินดีต้อนรับท่านรองฯ เพียรดี จันทร์ขอนแก่น ในการดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกคนใหม่

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ คณะกรรมการสถานศึกษา ยินดีต้อนรับท่านรองฯ เพียรดี จันทร์ขอนแก่น ในการดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกคนใหม่ ด้วยความยินดียิ่ง

0

ประกาศผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

0

แจ้งเรื่องการรับวัคซีน Pfizer นักเรียน

แจ้งเรื่องการรับวัคซีน Pfizer นักเรียน ให้นักเรียนที่ได้บัตรคิวสีเขียวจากทางโรงเรียน ลำดับที่ 1 – 720 มารับวัคซีนที่โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน ในวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 8.30 – 16.00 โดยนำบัตรประชาชน และเอกสารและใบภาคผนวกที่ 6 การแต่งกายด้วยชุด ชมพู-ทอง

ม.1 จำนวน 21 คน

ม.2 จำนวน 22 คน

ม.3 จำนวน 17 คน

ม.4 จำนวน 221 คน

ม.5 จำนวน 223 คน

ม.6 จำนวน 202 คน


หมายเหตุ 1. ชุดแต่งกายด้วยชุดชมพูทอง 2. เพื่อความสะดวกให้นักเรียนเขียนชื่อ-สกุล……….ห้อง……เลขที่…..เลขบัตรประชาชน13หลัก…….เบอร์โทร……น้ำหนัก……ส่วนสูง……..ความดัน……..(วัดได้ที่ รพ.สต. หรือ อสม. หมู่บ้านของนักเรียน) 

0

งานเกษียณอายุราชการ

โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก นำโดยท่าน ผู้อำนวยการเฉลิมชัย หรสิทธิ์ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู นักเรียน จัดกิจกรรมมุฑิตาจิต แด่ผู้บริหารและคุณครูที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ ท่านรองเอกพงษ์ แข็งแรง คุณครูสมศักดิ์ ตอเสนา คุณครูจินดารัตน์ จันทร์ดิษฐ์ คุณครูสมพิศ มาตย์วิเศษ ในวันที่ 29 กันยายน 2564 และจัดพิธีอำลาสถาบันและไปส่งที่บ้านในวันที่ 30 กันยายน 2564

0

การประเมินผลการปฏิบัติงานสายงานบริหารสถานศึกษา

15  กันยายน  2564  เวลา  10.00 น.  ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกได้เข้ารับการประเมิน ผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ นายธนา  โด่งพิมาย  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด   นายเทิดทูน  สุจารี  ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศึกษา  ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ  โพธิ์พันธุ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ด  นางพิศมัย  หาญอาษา  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  นางอมรรัตน์   บานไธสง  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  โดยบรรยากาศการประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

0

โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด Save Zone No New Face “พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด”

โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด Save Zone No New Face “พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด”  เวทีแสดงความสามารถสำหรับนักเรียนชั้นม.ต้น (ม.1-3) ในการเข้าร่วมกิจกรรมชิงเงินรางวัลและเกียรติบัตรมากมาย   สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่  27  สิงหาคม  2564

กิจกรรมภาพวาดระบายสี ส่งผลงานที่ห้องกิจการนักเรียน ภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2564

0

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2564

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก  ดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้น ระหว่างวันที่ 4 – 11  สิงหาคม  2564  โดยมีกิจกรรมให้นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันชิงรางวัลมากมาย และกิจกรรมทั้งหมดจัดในรูปแบบออนไลน์