0

ค่ายปรับเปลี่ยนคุณลักษณะอันพึงประสงค์

โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกได้นำนักเรียนเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  เพื่อสร้างจิตสำนักในการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  สร้างระเบียบวินัย และการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข ระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ กองพันทหารราบที่1 กรมทหารราบที่16 ค่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด