0

ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1

          วันที่ 23 กันยายน 2563 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก เข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2563) ณ ห้องประชุมพรหมพิมาน

0

โครงการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ

วันที่ 13-16 กันยายน 2563 คณะบุคลากรโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกได้เดินทางไปร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะต่ออาชีพด้วยการน้อมนำตามศาสตร์พระราชาของโรงเรียนพระราชดำริของกลุ่มโรงเรียนรัชดาภิเษก ประจำปี 2563  ณ โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร โดยมีสถานศึกษาในเครือรัชดาภิเษกเข้าร่วมจำนวน 10 แห่ง ภายในงานมีการจัดนิทรรศการวิชาการของแต่ละสถานศึกษา และพิธีมอบเกียรติบัตร ครูดีศรีรัชดา ในช่วงบ่ายได้เดินทางไปร่วมงานมุฑิตาจิตครูผู้เกษียณอายุราชการ และร่วมกิจกรรมกับคณะครูในเครือรัชดา


0

ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต

          คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
ขอให้คำมั่นสัญญต่อพันธกรณี ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ด้วยการขับเคลื่อน
โครงการ “โรงเรียนสุจริต” ดังนี้
1. เราจะร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
2. เราจะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ให้เป็นวิถีชีวิตในโรงเรียน และชุมชน
3. เราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียน และชุมชนให้เป็นรูปธรรม และมีความยั่งยืน
          ทั้งหมดนี้ เพื่อธำรงชาติไทยให้สถิตเสถียรสถาพร ตลอดจิรัฐติกาล