0

วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563

          วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายเพิ่ม  นาก้อนทอง และคณะตัวแทนบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ที่ว่าการอำเภอจตุรพักตรพิมาน)

0

เรียนชดเชย วันเสาร์ที่ 10 ต.ค. 2563 (ตารางเรียนวันอังคาร)

          ตามที่โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ได้ประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษเมื่อวันที่ 13-16 กันยายน 2563 นั้น

          เพื่อไม่ให้กระทบต่อการเรียนการสอน และการวัดประเมินผล โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก จึงกำหนดการเรียนการสอนชดเชย ในวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 โดยใช้ตารางเรียนวันอังคาร