0

การแข่งขันกีฬาสี 2563

โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ดำเนินการจัดกิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 ในระหว่างวันที่ 28 – 30  ธันวาคม  2563  เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกทางด้านกีฬา ฝึกความสามัคคีในหมู่คณะ การทำงานร่วมกันเป็นทีม  โดยมีการแข่งขันกีฬาหลากหลายประเภทเช่น ฟุตบอล  วอลเลย์บอล  เซปักตะกร้อ  บาสเกตบอล ฯล  โดยมีนักเรียนแต่ละคณะสีร่วมเชียร์และให้กำลังใจนักกีฬาเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และรู้รักสามัคคี

0

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคม 2563 ดำเนินงานโดยฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน พระวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ พระครูบูรพาธรรมบัณฑิต พระอารี ปญฺฑิโต และคณะพระอาจารย์ จากวัดหนองโมงบูรพาราม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

0

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565

0

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2563

วันที่ 15 ธันวาคม 2563
เวลา 08.30 น. โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ณ อาคารโดมเฉลิมพระเกียรติ โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายเฉลิมชัย หรสิทธิ์ เป็นประธานในพิธี

และในเวลา 10.45 น. กิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting)  ดำเนินการประชุม โดยมีผู้ปกครอง นักเรียน และครูที่ปรึกษา

0

การสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5

กลุ่มสาระการเรียนรูัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กำหนดการจัดการสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5  ในวันอาทิตย์  ที่ 10  เดือน  มกราคม พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. – 11.00 น. ณ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

0

ประกาศ การประกวดราคาก่อสร้างโรงอาหาร 101 ล./27(ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา)

โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างโรงอาหาร 101 ล./27(ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 

0

วันชาติ วันพ่อแห่งชาติอำเภอจตุรพักตรพิมาน

ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ  มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2563 ณ อาคารลูกพระพรหม ที่ว่าการอำเภอจตุรพักตรพิมาน