0

เด็กดีศรีรัชดา ปีการศึกษา 2563

26 มีนาคม 2564 ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ดำเนินการจัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตร ยกย่องเชิดชูให้เป็น”เด็กดีศรีรัชดา” ปีการศึกษา 2563 โดยมีตัวแทนที่ได้รับการคัดเลือกจากนักเรียนระดับชั้น ม.1 – 6 จำนวน 246 คน และมีนายเฉลิมชัย หรสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและ นายภาราดร จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน นายศุภชัย เหรา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ นายเอกพงษ์ แข็งแรง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ และคณะครูเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ (Gifted Program)

0

การแสดงนิทรรศการผลงานนักเรียน

22 มีนาคม 2564  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ดำเนินการจัดกิจกรรม การแสดงนิทรรสการผลงานทางศิลปะของนักเรียนขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 31 มีนาคม 2564 โดยมีนายเฉลิมชัย  หรสิทธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะรองผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธี และเข้าเยี่ยมชมการแสดงงานศิลปะพร้อมให้กำลังใจกับผู้สร่างสรรค์งาน

0

ปัจฉิมนิเทศ 2563

18  มีนาคม 2564 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ดำเนินการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนายเฉลิมชัย  หรสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะรองผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธี โดยมีกิจกรรม มอบประกาศนียบัตร  บายศรีสู่ขวัญ  ดนตรีโฟล์กซองค์ การมอบของขวัญให้กันและกัน พิธีเป็นไปอย่างเรียบง่ายและอบอุ่น

0

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ – เนตรนารี ปีการศึกษา 2563

19 มีนาคม 2564 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ดำเนินการจัดกิจกรรม เดินทางไกลลูกเสือ – เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี นายเฉลิมชัย หรสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายเอกพงษ์ แข็งแรง รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธิเปิดประชุมกอง ในครั้งนี้ โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ดำเนินกิจกรรมได้สำเร็จ ลุล่วง ปลอดภัยทุกคน

0

โครงการอบรมหลักสูตรทักษะการ Coding เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ด้วยบอร์ด KidBright

โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร่วมกับงาน ICT กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมหลักสูตรทักษะการ Coding เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ด้วยบอร์ด KidBrightในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00-16.30น. ณ ห้อง โสตทัศนศึกษา โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก โดยมีนายเฉลิมชัย หรสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มาร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และนายศุภชัย เหรา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ คณะครูผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

0

ประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ”อิ่มท้อง สมองใส ใส่ใจวิถีพอเพียง”

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 ภาคเช้า โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ได้รับเกียรติจาก ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ได้เยี่ยมชม การดำเนินงานตามโครงการ”อิ่มท้อง สมองใส ใส่ใจวิถีพอเพียง” และในภาคบ่าย นายเฉลิมชัย หรสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยฝ่ายส่งเสริมวิชาการและคณะครู บุคลากร นักเรียน ได้ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ นิเทศติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ”อิ่มท้อง สมองใส ใส่ใจวิถีพอเพียง” จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

0

พิธีเปิดห้องสมุด 50 ปีรัชดาภิเษก และลงเสาเอก เสาโท อาคารหอประชุม 2 ชั้น

1 มีนาคม 2564 พิธีทำบุญเปิดป้ายหอสมุด50ปีรัชดาภิเษก และพิธีลงเสาเอก เสาโท อาคารหอประชุมสองชั้น โดยหลวงพ่อพระครูประภัศร์สิทธิคุณ เจ้าคณะอำเภอจตุรพักตรพิมาน ท่าน ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญอเนก ผอ.สพม.ร้อยเอ็ด ท่าน ผอ.เฉลิมชัย หรสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ และคณะครูทุกท่าน ร่วมพิธีในครั้งนี้

0

การรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ชั้น ม. 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษ และ ประเภทห้องเรียนทั่วไป

การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
ประเภทห้องเรียนพิเศษ และ ประเภทห้องเรียนทั่วไป