0

โครงสร้างการบริหารงานและบทพรรณางาน ปีการศึกษา2564

ตามที่โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานในปีการศึกษา 2564 จึงได้มีข้อสรุปตามผังโครงสร้างบริหารงานทั้ง 4 ฝ่าย ดังนี้

0

ประกาศรายชื่อ ผู้ลงสมัครนายกสมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครองและครูโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ประจำปี 2564-2565

ประกาศรายชื่อ ผู้ลงสมัครนายกสมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครองและครูโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ประจำปี 2564-2565 

0

ประกาศสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ประกาศสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

0

ประกาศสรรหานายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

          ด้วยคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกชุดปัจจุบันจะหมดวาระลง  เมื่อวันที่ 19มีนาคม 2563ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงานของสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ จึงขอประกาศเพื่อสรรหานายกสมาคมศิษย์เก่า
โดยดำเนินการดังนี้
     1. ศิษย์เก่าโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกทุกรุ่น เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อลงคะแนนเสียงเลือกนายกสมาคมฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 20-28เมษายน 2564ณ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด(ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร/เสนอชื่อ ได้ที่หน้าเว็บไซต์โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก(www.cpr.ac.th)
     2. สมาคมฯ ประกาศรายชื่อผู้ประสงค์สมัครเป็นนายกสมาคมฯ ในวันที่ 30 เมษายน 2564
ทาง เว็บไซต์ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก (www.cpr.ac.th)
      3. ตัวแทนศิษย์เก่ารุ่นละ ไม่เกิน 5 คน มาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกสมาคม ในวันที่ 2 พฤษภาคม  2564 ณ หอประชุมโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
     4. คุณสมบัติผู้สมัครหรือเสนอชื่อ เป็นนายกสมาคมดังนี้
           4.1 เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
          4.2 อาชีพมั่นคง / มีฐานะมั่นคง
          4.3 เป็นคนดี มีความเสียสละมุ่งมั่นพัฒนากิจการของสมาคมและโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
         4.4 มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถติดต่อสื่อสารได้สะดวก รวดเร็ว

0

ประกาศเลื่อนการสอบเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รอบล่าสุด สพฐ. ได้ประกาศเลื่อนการสอบเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากเดิม วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 จากนั้นประกาศผลวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 แล้วจึงรายงานตัวและมอบตัววันที่ 12 พฤษภาคม 2564 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากเดิมวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 จากนั้นประกาศผลวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 แล้วจึงรายงานตัวและมอบตัววันที่ 13 พฤษภาคม 2564  

0

ประกาศรายชื่อนักเรียนใช้สิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

0

ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ประเภทห้องเรียนทั่วไป)

โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ได้กำหนดการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ แผนการเรียนวิทย์-คณิต ,แผนการเรียนภาษาสังคม, แผนการเรียนทั่วไป-คอมพิวเตอร์ และแผนการเรียนทั่วไป-อุตสาหกรรม

จำนวนนักเรียนที่รับสมัครในแต่ละแผนการเรียน ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

 

0

ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อ ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา2564

ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา2564  
รายละเอียดเพิ่มเติม