0

วันสุนทรภู่

โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมบวงสรวงเนื่องในวันสุนทรภู่ ผู้ซึ่งที่ได้รับการยกย่องจาก “ยูเนสโก” ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกทางด้านวรรณกรรม นับเป็นชาวไทยคนที่ 5 ที่ได้รับเกียรตินี้ จึงถือว่าวันนี้เป็นวันสำคัญทางด้านวรรณกรรมของไทยอีกหนึ่งวัน

0

วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2564

โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ซึ่งมีขึ้นในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี โดยมีนายเฉลิมชัย หรสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้อ่านคำกล่าวของนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันยาเสพติดโลก ประจำปี 2564 และได้ร่วมกับบุคลากรครูกับนักเรียน ปฏิญาณตนพร้อมกับรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

0

ประกาศมาตรการความปลอดภัยในการให้บริการจัดส่งอาหารและพัสดุ

ประกาศโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก  เรื่อง มาตรการความปลอดภัยในการให้บริการจัดส่งอาหารและพัสดุ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ขอให้ปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด

0

การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลนักเรียน ปี 2564

23 มิถุนายน 2564 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก เข้ารับการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลนักเรียน ปี 2564 โดยได้รับเกียรติจาก
นายยอดรัก บุรวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด
นายสมชาติ สุขใส ข้าราชการบำนาญ
นายจักรวาล เจริญทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์
ดร.อัมพร กุลาเพ็ญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางสาวธาริณี มลารวม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางสาวเพ็ญพักตร์ สังวิบุตร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการคัดเลือกฯ ในครั้งนี้ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะต่างๆในการนำไปพัฒนางานต่อไป

0

งานสถาปนา 50 ปี จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

      ด้วยโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ตั้งขึ้นเมื่อปีการศึกษา 2514 ในวโรกาสพระราชพิธีรัชดาภิเษก อันเป็นมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ครบรอบ ปีที่ 25 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2514 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 9 โรงเรียน ตั้งอยู่ในทิศต่าง ๆ ทั้ง 8 ทิศ พระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงนี้ ประชาชนจำนวนมากได้ศึกษาหาความรู้ สำเร็จการศึกษา จนประกอบอาชีพสุจริต และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าเป็นเวลา 50 ปี และเมื่อถึงวันที่ 9 มิถุนายนของทุกปี คณะครูและนักเรียนของกลุ่มโรงเรียนรัชดาภิเษกจะได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร และทำพิธีเทิดพระเกียรติ และถวายตัวเป็นลูกของพ่อ ทุกคนได้รำลึกประวัติความเป็นมา ความภาคภูมิใจในการก่อตั้งโรงเรียน “โรงเรียนของพ่อ” พร้อมประพฤติ ปฏิบัติตนให้เป็นคนดีของพ่อ ศิษย์ที่ดีของครูและเยาวชนที่ดีของประเทศชาติในอนาคต เพื่อเป็นการเทิดทูนและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกทั้งยังสร้างความภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษาโรงเรียนจึงจัดโครงการนี้ ในวัน พุธ ที่ 9 มิถุนายน 2564 ณ อาคารหอประชุมโรงเรียนจตุรพักตรพิมาน เพื่อเป็นศิริมงคลแก่นักเรียน ครู บุคลากรอื่น