0

ประกาศผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

0

แจ้งเรื่องการรับวัคซีน Pfizer นักเรียน

แจ้งเรื่องการรับวัคซีน Pfizer นักเรียน ให้นักเรียนที่ได้บัตรคิวสีเขียวจากทางโรงเรียน ลำดับที่ 1 – 720 มารับวัคซีนที่โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน ในวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 8.30 – 16.00 โดยนำบัตรประชาชน และเอกสารและใบภาคผนวกที่ 6 การแต่งกายด้วยชุด ชมพู-ทอง

ม.1 จำนวน 21 คน

ม.2 จำนวน 22 คน

ม.3 จำนวน 17 คน

ม.4 จำนวน 221 คน

ม.5 จำนวน 223 คน

ม.6 จำนวน 202 คน


หมายเหตุ 1. ชุดแต่งกายด้วยชุดชมพูทอง 2. เพื่อความสะดวกให้นักเรียนเขียนชื่อ-สกุล……….ห้อง……เลขที่…..เลขบัตรประชาชน13หลัก…….เบอร์โทร……น้ำหนัก……ส่วนสูง……..ความดัน……..(วัดได้ที่ รพ.สต. หรือ อสม. หมู่บ้านของนักเรียน) 

0

งานเกษียณอายุราชการ

โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก นำโดยท่าน ผู้อำนวยการเฉลิมชัย หรสิทธิ์ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู นักเรียน จัดกิจกรรมมุฑิตาจิต แด่ผู้บริหารและคุณครูที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ ท่านรองเอกพงษ์ แข็งแรง คุณครูสมศักดิ์ ตอเสนา คุณครูจินดารัตน์ จันทร์ดิษฐ์ คุณครูสมพิศ มาตย์วิเศษ ในวันที่ 29 กันยายน 2564 และจัดพิธีอำลาสถาบันและไปส่งที่บ้านในวันที่ 30 กันยายน 2564