ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตรา วิชาเอกภาษาจีนหรือการสอนภาษาจีน และตำแหน่งช่างไฟฟ้า

ตามที่ได้มีประกาศโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565  เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน หรือ การสอนภาษาจีน และตำแหน่งช่างไฟ นั้นมีผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าสอบคัดเลือกรายชื่อดังแนบ   ให้เข้ารับการประเมินในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป พร้อมนำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ และ บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ เพื่อเป็นหลักฐานในการเข้าห้องสอบ  

kruNuii