วันสถาปนาโรงเรียนและพิธีถวายตัวเป็นลูกของพ่อ

ด้วยโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ตั้งขึ้นเมื่อปีการศึกษา 2514 ในวโรกาสพระราชพิธีรัชดาภิเษก อันเป็นมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ครบรอบ ปีที่ 25 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2514 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 9 โรงเรียน ตั้งอยู่ในทิศต่าง ๆ ทั้ง 8 ทิศ พระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงนี้ ประชาชนจำนวนมากได้ศึกษาหาความรู้ สำเร็จการศึกษา จนประกอบอาชีพสุจริต และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าเป็นเวลา 51 ปี และเมื่อถึงวันที่ 9 มิถุนายนของทุกปี คณะครูและนักเรียนของกลุ่มโรงเรียนรัชดาภิเษกจะได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร และทำพิธีเทิดพระเกียรติ และถวายตัวเป็นลูกของพ่อ ทุกคนได้รำลึกประวัติความเป็นมา ความภาคภูมิใจในการก่อตั้งโรงเรียน “โรงเรียนของพ่อ” พร้อมประพฤติ ปฏิบัติตนให้เป็นคนดีของพ่อ ศิษย์ที่ดีของครูและเยาวชนที่ดีของประเทศชาติในอนาคต เพื่อเป็นการเทิดทูนและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกทั้งยังสร้างความภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษาโรงเรียนจึงจัดโครงการนี้ ในวัน พฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2565 ณ อาคารโดมเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนจตุรพักตรพิมาน เพื่อเป็นศิริมงคลแก่นักเรียน ครู บุคลากรอื่นๆทุกท่าน

อรรถพล ฉิมกูล