ประชุมผู้ปกครอง Classroom Meeting

16 มิถุนายน 2565 ฝ่ายบริหารงานบุคคล(กลุ่มงานกิจการนักเรียน) โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง Classroom Meeting โดยมีผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ครูที่ปรึกษา เข้าร่วมพบปะพูดคุยกับผู้ปกครอง เพื่อชี้แจ้งกฏระเบียบ ข้อบังคับ และหาแนวทางในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในการนี้ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

อรรถพล ฉิมกูล