CPR international camp 2022

3 กันยายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายภาษา CPR international camp 2022 ขึ้นเพื่อให้นักเรียนที่มีความสนใจในการใช้ภาษาต่างๆ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น ได้มีทักษาในการใช้ภาษาเพิ่มมากขึ้น ในงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่าน ดร.เสริม เคนโยธา เป็นประธานในการเปิดงาน และมีคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมและให้กำลังใจลูกๆนักเรียนในครั้งนี้อย่างมากมาย

อรรถพล ฉิมกูล