ประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ วPA

13 – 16 กันยายน 2565 กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายบริหารงานบุคคล และ กลุ่มงานนิเทศการศึกษา ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ได้ดำเนินการตรวจเยี่ยม นิเทศชั้นเรียน และประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ วPA นิเทศชั้นเรียนเพื่อดูกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคน ให้คำแนะนำเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรครูในการปฏิบัติหน้าที่

อรรถพล ฉิมกูล