11: รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน