ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

ที่ตั้ง

โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 27  ตั้งอยู่เลขที่  209  หมู่ที่ 4  ถนนปัทมานนท์  ตำบลหัวช้าง  อำเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด  รหัสไปรษณีย์  45180  โทรศัพท์  043 – 561148  โทรสาร  043 – 561149  E-mail  : info@cpr.ac.th  Website  :  http://www.cpr.ac.th  ระยะห่างจากจังหวัดร้อยเอ็ด  24  กิโลเมตร มีเนื้อที่ 283 ไร่ 2 งาน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  มีพื้นที่บริการ  12  ตำบล  ได้แก่  ตำบลหัวช้าง  ตำบลหนองผือ  ตำบลเมืองหงส์  ตำบลโคกล่าม  ตำบลน้ำใส  ตำบลดงแดง  ตำบลดงกลาง  ตำบลป่าสังข์ ตำบลอีง่อง  ตำบลลิ้นฟ้า  ตำบลดู่น้อย  ตำบลศรีโคตร

  ประวัติโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2514  ในวโรกาสพระราชพิธีรัชดาภิเษก อันเป็นมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 25 ปี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนซึ่งเป็นชื่อพระราชทาน จำนวน 9 โรงเรียน ตั้งอยู่ในทิศต่างๆทั้ง 8 ทิศทั่วประเทศ ดังนี้

  1. โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
  2. โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมศึกษารัชดาภิเษก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
  3. โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  4. โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
  5. โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
  6. โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
  7. โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
  8. โรงเรียนปงรัชดาภิเษก อำเภอปง จังหวัดพะเยา
  9. โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย
  10. โรงเรียนรัชดาภิเษก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดให้อยู่ในกลุ่มโรงเรียนรัชดาภิเษก ในปี พ.ศ.2557)