วิ่งเพื่อการศึกษา CPR Minimarathon2019
เชิญชวนทุกท่านร่วมวิ่งมินิมาราธอนเพื่อการศึกษา ในวันที่ 13 เมษายน 2562
เปิดรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4

ประกาศรายชื่อผู้มารายงานตัวเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Thursday, 14 March 2019
Written by krunuii

รายชื่อนักเรียนที่มารายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4

นักเรียนที่มารายงานตัว ลำดับที่ 1- 36   ให้นำผู้ปกครองตามกฎหมายและเอกสาร มามอบตัวและประชุม เพื่อรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ อื่น ๆ 

ณ ห้องประชุมพรหมพิมาน โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก   ในวันที่  16 มีนาคม พ.ศ.  2562 เป็นต้นไป หากไม่มามอบตัวในวันเวลาดังกล่าวถือว่า สละสิทธิ์

[รายชื่อ ม.1 ] [ รายชื่อ ม.4]


 

ประเมินวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ครูนรินทร์โชติ บุญญนันท์สิริ

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Friday, 08 March 2019
Written by krunuii

ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 คุณครูนรินทร์โชติ  บุญญนันท์สิริ ได้รับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเป็น "ครูเชี่ยวชาญ" จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก กคศ.

[ภาพกิจกรรมการประเมิน]


 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Wednesday, 06 March 2019
Written by krunuii

ประกาศโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประเภทห้องเรียนพิเศษ  ประจำปีการศึกษา 2562 เข้าสอบวันศุกร์ที่  8  มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ดูรายชื่อผู้สิทธิ์สอบ


 

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ61

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Thursday, 14 February 2019
Written by krunuii

ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และในช่วงบ่ายได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ"น้องส่งพี่ยินดีด้วยใจ"
[ภาพกิจกรรม มอบประกาศนียบัตร] [ภาพกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ]


 

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม รุ่น 3 และรุ่น 4

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Thursday, 14 February 2019
Written by krunuii

ในวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกได้จัดค่ายคุณธรรม จริยธรรม รุ่นที่3 (ม.3)และรุ่นที่4 (ม.6)  เพื่อให้ปลูกฝังให้นักเรียนได้มีคุณธรรม และจริยธรรมที่ดีงามสืบไป

[ ภาพกิจกรรม ]


 

กิจกรรมภาษาสู่ชุมชน

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Wednesday, 13 February 2019
Written by ปกาสิต อุ่นทรวง

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ได้จัดกิจกรรมภาษาสู่ชุมชน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและการใช้ภาษาอังกฤษของชาวอำเภอจตุรพักตรพิมาน

โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาในอำเภอจตุรพักตรพิมาน 

ภาพกิจกรรม