SLIDESHOW CK : No items found.

กิจกรรม GP Big Cleaning Day

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์ Published: Monday, 24 June 2019 Written by ปิโยรส

21 มิุนายน 2562

กิจกรรม GP Big Cleaning Day

เวลา 13.50น. คณะครูและนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

ได้จัดกิจรรม GP Big Cleaning Day  พื้นที่อาคาร 4

โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก โดยมีนายเอกพงษ์ แข็งแรง

รองผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

[ภาพกิจกรรม]

Hits: 245