SLIDESHOW CK : No items found.

English Camp 2562

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์ Published: Wednesday, 03 July 2019 Written by ปิโยรส

29-30 มิถุนายน 2562

กิจกรรม English Camp

วันที่ 29-30 มิถุนายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมค่าย English Camp

ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยภาษาต่างประเทศ อาทิเช่น ภาษาอังกฤษ และ ภาษาจีน แก่นักเรียนที่เข้าศึกษาใหม่

[ภาพกิจกรรม]

Hits: 372