SLIDESHOW CK : No items found.

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์ Published: Thursday, 18 July 2019 Written by ปิโยรส

6 กรกฎาคม 2562

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

เวลา 08.30น. โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562

และลงนามข้อตกลง MOU ระหว่าง ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ณ โดมเฉลิมพระเกียรติ

โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายเพิ่ม นาก้อนทอง เป็นประธานในพิธี

[ภาพกิจกรรม]

Hits: 341