SLIDESHOW CK : No items found.

การประเมิน SCQA

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์ Published: Friday, 19 July 2019 Written by ปิโยรส

9 กรกฎาคม 2562

การประเมิน SCQA

เวลา 09.00 น. โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกเข้ารับการประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล SCQA

ณ ห้องประชุมพรหมพิมาน ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอจตุรพักตรพิมาน ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน 

และ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมให้กำลังใจในการรับการประเมิน

[ภาพกิจกรรม]

Hits: 1121