อบรมปลูกจิตสำนึกรักชาติ

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์ Published: Friday, 06 December 2019 Written by ปิโยรส

29 พฤศจิกายน 2562

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมอบรมปลูกจิตสำนึกรักชาติ

ณ ห้องประชุมพรหมพิมาน โดยมีวิทยากรให้ความรู้จากค่าย พล.ร6 

จังหวัดร้อยเอ็ด

[ภาพกิจกรรม]

Hits: 349