SLIDESHOW CK : No items found.

รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์ Published: Tuesday, 10 July 2018 Written by krunuii
 
โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร่วมกับโรงเรียน หน่วยงานราชการ องค์กรต่างๆในอำเภอจตุรพักตร เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในวันที่ 26 มิถุนายน ซึ่งถือเป็นวันต่อต้านยาเสพติดสากล 
 

Hits: 540