SLIDESHOW CK : No items found.

วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนและพิธีถวายตัวเป็นลูกศิษย์ของพ่อ

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์ Published: Tuesday, 10 July 2018 Written by krunuii

เนื่องในวันที่ 9 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนในกลุ่ม รัชดาภิเษก ซึ่งจัดตั้งขึ้นในวโรกาสพระราชพิธีรัชดาภิเษก อันเป็นมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 25 ปี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนซึ่งเป็นชื่อพระราชทาน จำนวน 9 โรงเรียนตั้งอยู่

        1. โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก  อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
        2. โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมศึกษารัชดาภิเษก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
        3. โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก  อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
        4. โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  
        5. โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก  อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี  
        6. โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก  อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี  
        7. โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก  อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
        8. โรงเรียนปงรัชดาภิเษก  อำเภอปง จังหวัดพะเยา  
        9. โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก  อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 
และ   10. โรงเรียนรัชดาภิเษก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดให้อยู่ในกลุ่มโรงเรียนรัชดาภิเษก ในปี พ.ศ.2557)

    ซึ่งในปีนี้โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรในช่วงเช้า และมีพิธีถวายตัวเป็นลูกของพ่อ ในวันที่ 11 มิถุนายน 2561 โดยการนำของท่านผอ.เพิ่ม  นาก้อนทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก พร้อมทั้งคณะรองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนร่วมในพิธีดังกล่าว 
 

Hits: 567