SLIDESHOW CK : No items found.

อบรมลูกเสือต้านยาเสพติด

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์ Published: Tuesday, 24 July 2018 Written by krunuii

ในระหว่างวันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2561 สหวิทยาเขตสาเกตนคร  พระขัติยะวงษา ได้จัดการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ณ ค่ายลูกเสือนีโอ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกได้ส่งลูกเสือเข้าร่วมอบรมในคร้ังนี้ จำนวน 1 หมู่  เพื่อเป็นแกนนำของลูกเสือต้านยาเสพติด


 

Hits: 386