SLIDESHOW CK : No items found.

กิจกรรมวันภาษาไทย 2561

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์ Published: Monday, 30 July 2018 Written by krunuii

วันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี คือ วันที่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในด้านภาษาไทย และเพื่อกระตุ้น ให้ชาวไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย และร่วมใจกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเพื่ออนุรักษ์ภาษาไทยให้เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่ชาติไทยต่อไป

                       โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยขึ้นในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561

<<<ภาพกิจกรรม>>>

 

Hits: 901