SLIDESHOW CK : No items found.

กิจกรรมถอดบทเรียน และนำเสนอผลงานโรงเรียนสุจริตต้นแบบ

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์ Published: Tuesday, 11 September 2018 Written by krunuii

 

             ในวันที่ 10 กันยายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 ได้จัดกิจกรรมถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานโรงเรียนสุจริตต้นแบบและเครือข่ายโรงเรียนสุจริตรุ่นร้อยละ 10 ณ ห้องประชุมพรหมพิมาน โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โดยมีท่าน ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้

             ช่วงเช้ามีกิจกรรมเสวนา/ถอดบทเรียน หัวข้อ "โรงเรียนสุจริตสร้างได้" โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนา ดังนี้

  1. นายเพิ่ม  นาก้อนทอง               ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
  2. นายจักรวาล   เจริญทอง           ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์
  3. นายยอดรัก  บุรวัฒน์                ผู้อำนวยการโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์
  4. นางลดาวัลย์  บุญเสริม             รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด
  5. ว่าที่ พ.ต.สมหมาย บำรุงเอื้อ      ครู โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม
  6. นายวรรณชัย  กมลศิลป์            ครู โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์
  7. นางอัมรินทร์ คเชนทร์ชาติ         ครู โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคาร

และ ดร.อัมพร  กุลาเพ็ญ  ผู้ดำเนินรายการ

             ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ชมนิทรรศกาลนำเสนอผลงานของโรงเรียนสุจริตต้น

 [ภาพกิจกรรม]


 

Hits: 2532