SLIDESHOW CK : No items found.

ครูผู้เกษียณฯกล่าวอำลานักเรียน

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์ Published: Monday, 17 September 2018 Written by krunuii

 

            ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 กันยายน 2561 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ได้จัดกิจกรรม "ครูผู้เกษียณอายุราชการปี 2561 กล่าวอำลานักเรียน" ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 9 ท่าน ได้แก่

  • คุณครูวัฒนา     หงส์ทองคำ       ครูชำนาญการพิเศษ
  • คุณครูสมศรี      วงค์อินตา         ครูชำนาญการพิเศษ
  • คุณครูไพโรจน์   แก้วคุณ           ครูชำนาญการพิเศษ
  • คุณครูพนมศักดิ์  กุลจิตติสาธรณ์  ครูชำนาญการพิเศษ
  • คุณครูพนมพร    กุลจิตติสาธรณ์  ครูชำนาญการพิเศษ
  • คุณครูสุทิล       จิตไทย            ครูชำนาญการพิเศษ
  • คุณครูอัจฉรา    ไชยราช            ครูชำนาญการพิเศษ
  • คุณครูนิจติยา    สิงห์บุตรา         ครูชำนาญการพิเศษ
  • นายศรีศักดิ์      หงส์วิลัย           ช่่างปูน4

[ภาพกิจกรรม]

Hits: 746