SLIDESHOW CK : No items found.

ต้อนรับครูมุนิน สิงห์เสนา

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์ Published: Saturday, 17 November 2018 Written by krunuii

ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่


ครูมุนิน  สิงห์เสนา  ครูชำนาญการพิเศษ
ย้ายมาจากโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา อ.ศรีสมเด็จ  จ.ร้อยเอ็ด

[ภาพกิจกรรม]


 

Hits: 661