SLIDESHOW CK : No items found.

ร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์ Published: Thursday, 22 November 2018 Written by krunuii

โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร่วมกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 กับหน่วยงานราชการในอำเภอจตุรพักตรพิมาน ภายในงานมีการจัดขบวนแห่กระทง คณะผู้บริหาร คณะครูบุคลากร และนัีกเรียน ร่วมเดินขบวน จากที่ว่าการอำเภอจตุรพักตรพิมานไปยังห้วยกุดแดง และมีการแสดงจากหน่วยงานต่างๆในช่วงเวลา 18.00น.

[ภาพกิจกรรม]

Hits: 828