5 ธันวา วันสำคัญของปวงชนชาวไทย

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์ Published: Wednesday, 05 December 2018 Written by krunuii

5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติไทยดังนี้

1.เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

2.เป็นวันพ่อแห่งชาติ

3.เป็นวันชาติ

4.เป็นวันดินโลก

     ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกได้จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ เชิดชูสดุดีพระเกียรติคุณที่ทรงได้รับเฉลิมพระเกียรติให้ทรงเป็นพระบิดาแห่งศาสตร์ต่างๆ ได้แก่ พระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้ำ พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย พระบิดาแห่งฝนหลวง พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย พระบิดาแห่งการวิจัยไทย พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย และพระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย รวมทั้งสิ้น 9 แขนง

     วันที่ 5 ธันวาคม 2561 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่่วมพิธีถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดีเกียรติคุณ และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ที่ว่าการอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

[ภาพกิจกรรม 4 ธันวาคม] [ภาพกิจกรรม 5 ธันวาคม]


 

Hits: 584