SLIDESHOW CK : No items found.

อบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม รุ่นที่2

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์ Published: Tuesday, 05 February 2019 Written by krunuii

ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกได้จัดค่ายคุณธรรม จริยธรรม รุ่นที่2 (ม.2/1 - 2/8, ม.5/2, ม.5/4, ม.5/9) เพื่อให้ปลูกฝังให้นักเรียนได้มีคุณธรรม และจริยธรรมที่ดีงามสืบไป

[ภาพกิจกรรม]


 

Hits: 874