วิ่งเพื่อการศึกษา CPR Minimarathon2019
เชิญชวนทุกท่านร่วมวิ่งมินิมาราธอนเพื่อการศึกษา ในวันที่ 13 เมษายน 2562
เปิดรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4

กิจกรรมภาษาสู่ชุมชน

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์ Published: Wednesday, 13 February 2019 Written by ปกาสิต อุ่นทรวง

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ได้จัดกิจกรรมภาษาสู่ชุมชน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและการใช้ภาษาอังกฤษของชาวอำเภอจตุรพักตรพิมาน

โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาในอำเภอจตุรพักตรพิมาน 

ภาพกิจกรรม

Hits: 142