SLIDESHOW CK : No items found.

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม รุ่น 3 และรุ่น 4

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์ Published: Thursday, 14 February 2019 Written by krunuii

ในวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกได้จัดค่ายคุณธรรม จริยธรรม รุ่นที่3 (ม.3)และรุ่นที่4 (ม.6)  เพื่อให้ปลูกฝังให้นักเรียนได้มีคุณธรรม และจริยธรรมที่ดีงามสืบไป

[ ภาพกิจกรรม ]


 

Hits: 570