SLIDESHOW CK : No items found.

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ61

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์ Published: Thursday, 14 February 2019 Written by krunuii

ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และในช่วงบ่ายได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ"น้องส่งพี่ยินดีด้วยใจ"
[ภาพกิจกรรม มอบประกาศนียบัตร] [ภาพกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ]


 

Hits: 841