SLIDESHOW CK : No items found.

ประเมินวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ครูนรินทร์โชติ บุญญนันท์สิริ

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์ Published: Friday, 08 March 2019 Written by krunuii

ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 คุณครูนรินทร์โชติ  บุญญนันท์สิริ ได้รับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเป็น "ครูเชี่ยวชาญ" จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก กคศ.

[ภาพกิจกรรมการประเมิน]


 

Hits: 401