SLIDESHOW CK : No items found.

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์ Published: Monday, 17 June 2019 Written by krunuii

13 มิถุนายน 2562

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562

เวลา 10.00 น. คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมพิธีไหว้ครู ณ บริเวณโดมเฉลิมพระเกียรติ

ภายในพิธีมีการประกวดแข่งขันพานไหว้ครูของแต่ละระดับชั้น

[ภาพกิจกรรม]

Hits: 298