SLIDESHOW CK : No items found.

กิจกรรมเลือกตั้งกรรมการสภานักเรียน

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์ Published: Monday, 17 June 2019 Written by krunuii

13 มิถุนายน 2562

กิจกรรมเลือกตั้งกรรมการสภานักเรียน

เวลา 13.00 น. นักเรียนทุกคนร่วมใช้สิทธิ์ออกเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการสภานักเรียน

ประจำปีการศึกษา 2562 ณ บริเวณโดมเฉลิมพระเกียรติ

[ภาพกิจกรรม]

Hits: 310