แนะแนว

Category: ฝ่ายบริหารงานบุคคลและงบประมาณ Published: Tuesday, 08 May 2018 Written by krunuii

โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก มีบุคลากร จำนวน    123   คน โดยแบ่งเป็น

รวม 123
ตำแหน่ง จำนวน
ผู้อำนวยการโรงเรียน 1
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 3
ครู 99
พนักงานราชการ 9
ครูอัตราจ้าง 8
ครูต่างประเทศ 3

 

แนะแนว

 ครูสุภาภรณ์  บุญวุฒิ
ครูชำนาญการพิเศษ

 ครูไกรศรี 
ครูชำนาญการพิเศษ 

 

ครูสุพรรณี  กาฬหว้า
ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

 

Hits: 264