วันปิยมหาราช 2561

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Tuesday, 23 October 2018
Written by krunuii

          วันที่ 23 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทยหลายด้าน และสิ่งที่โดดเด่นคือ การประกาศเลิกทาส เป็นการหยุดวงจรการเป็นทาส เพราะเมื่อสมัยก่อนหากพ่อแม่เป็นทาส ลูกที่เกิดมาก็ต้องเป็นทาสต่อไปเรื่อยๆ ทางราชการจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคมของทุกปีเป็นหนึ่งในวันระลึกถึงความสำคัญของเหตุการณ์ในชาติ โดยเรียกว่า “วันปิยมหาราช”  

          โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร่วมกับหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน พ่อค้า ประชาชน อำเภอจตุรพักตรพิมาน ทำบุญตักบาตร และวางพวงมาลาดอกไม้ ที่พระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 อย่างพร้อมเพรียง เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

[ภาพกิจกรรม]


 

กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 ณ อำเภอจตุรพักตรพิมาน

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Sunday, 14 October 2018
Written by krunuii

 

        โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก โดยการนำของนายเพิ่ม  นาก้อนทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร่วมงานกับอำเภอจตุรพักตรพิมาน โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้

 • เวลาประมาณ 06.00 น. พิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณพุทธมณฑลจตุรพักตรพิมาน
 • เวลาประมาณ 09.00 น. กิจกรรมวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ บริเวณสนามพรหมเนรมิต หน้าที่ว่าการอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
 • เวลาประมาณ 18.45 น. กิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณสนามพรหมเนรมิต หน้าที่ว่าการอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

[ภาพกิจกรรม]


 

พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Friday, 12 October 2018
Written by krunuii

               โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ได้จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี และร่วมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร

[ภาพกิจกรรม]


 

ประชุมเชิงปฏิบัติการบันทึก LogBook

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Wednesday, 10 October 2018
Written by krunuii

              โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการบันทึกการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (Logbook) และหลักเกณฑ์วิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว.21)เพื่อใช้เป็นแนวทางการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของครูสายงานการสอน ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมพรหมพิมาน โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก โดยมีคณะวิทยากรดังนี้

 • นายอธิศ  ไชยคิรินทร์ ศึกษานิเทศก์ สพม.27  บรรยายในหัวข้อ "การประชุมเชิงปฏิบัติการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)"
 • นางประภาวรรณ  สิทธิเสนา  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์  บรรยายในหัวข้อ "หลักเกณฑ์วิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว.21)เพื่อใช้เป็นแนวทางการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของครูสายงานการสอน"
 • นายอัครวิทย์  อังเรขพาณิชย์  ศึกษานิเทศก์ สพม.27  บรรยายในหัวข้อ "การบันทึกการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (Logbook)"

[ภาพกิจกรรม]


 

โปรแกรม LTeacher สำหรับบันทึกข้อมูล logbook

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Tuesday, 09 October 2018
Written by krunuii

 

  ให้คุณครูทุกท่านดาวน์โหลด โปรแกรม LTeacher สำหรับบันทึกข้อมูล logbook 

 [Download โปรแกรม LTeacher] [ตัวอย่างการกรอกข้อมูล]

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำ Logbook ได้ ที่นี่  


 

การประชุมปฏิบัติ"ขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 3"

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Monday, 08 October 2018
Written by krunuii

     ในระหว่างวันที่ 8 - 9 ตุลาคม 2561  โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ได้จัดการประชุมปฏิบัติ"ขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 3" เพื่อให้มีการบริหารจัดการโดยใช้เกณฑ์คุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) โดยมีท่านผู้อำนวยการ เพิ่ม  นาก้อนทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกเป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรจากโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

 • โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ ชอบ  ธาระมนต์ บรรยายในหัวข้อ "แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล"
 • คุณครูสุกัญญา  ไชยคิรินทร์ บรรยายในหัวข้อ " โครงร่างองค์กร " และ " หมวด1 การนำองค์กร และผลลัพธ์ "
 • คุณครูสุกัลยา  ยกน้อย  บรรยายในหัวข้อ " หมวด2 กลยุทธ์ และผลลัพธ์ "
 • คุณครูธีรวุฒิ  หอมอินทร์  บรรยายในหัวข้อ " หมวด3 นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผลลัพธ์ "
 • คุณครูเจตวัตร  สวัดิพาณิชย์  บรรยายในหัวข้อ " หมวด4 การวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้ และผลลัพธ์ "
 • คุณครูอุเทน  กาญวิจิตร  บรรยายในหัวข้อ " หมวด5 บุคลากร และผลลัพธ์ "
 • คุณครูเสาวณิต  ร่มศรี บรรยายในหัวข้อ " หมวด6 การปฏิบัติการ และผลลัพธ์ "
 • คุณครูชนิดา  พลแสน ,คุณครูนันท์นภัส  คำผา และคุณครูพรพินิจ  นิจสุข บรรยายในหัวข้อ " แนวทางการจัดการเรียนการสอน IS "

[ภาพกิจกรรม]


อบรมประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Friday, 05 October 2018
Written by krunuii

        ในวันศุกร์ ที่ 5 ตุลาคม 2561 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกได้จัดอบรมประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ โดยมีท่าน ดร.อัมพร  กุลาเพ็ญ ศึกษานิเทศก์ สพม.27 เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ และในกิจกรรมช่วงเช้าได้รับเกียรติจากท่านภิญโญ  ศรีม่วง เป็นประธานในพิธีเปิด

[ภาพกิจกรรม]