5 ธันวา วันสำคัญของปวงชนชาวไทย

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Wednesday, 05 December 2018
Written by krunuii

5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติไทยดังนี้

1.เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

2.เป็นวันพ่อแห่งชาติ

3.เป็นวันชาติ

4.เป็นวันดินโลก

     ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกได้จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ เชิดชูสดุดีพระเกียรติคุณที่ทรงได้รับเฉลิมพระเกียรติให้ทรงเป็นพระบิดาแห่งศาสตร์ต่างๆ ได้แก่ พระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้ำ พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย พระบิดาแห่งฝนหลวง พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย พระบิดาแห่งการวิจัยไทย พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย และพระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย รวมทั้งสิ้น 9 แขนง

     วันที่ 5 ธันวาคม 2561 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่่วมพิธีถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดีเกียรติคุณ และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ที่ว่าการอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

[ภาพกิจกรรม 4 ธันวาคม] [ภาพกิจกรรม 5 ธันวาคม]


 

กีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Saturday, 01 December 2018
Written by krunuii

โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกได้จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งมีการแข่งขันกีฬาและกรีฑาหลายประเภทด้วยกัน ในระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2561

[ภาพกิจกรรม]


 

พิธีถวายราชสดุดี วันวชิราวุธ

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Thursday, 29 November 2018
Written by ปกาสิต อุ่นทรวง

ในทุกๆ ปี เหล่าผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือและเนตรนารีจะจัดให้มีพิธีวางพวงมาลา ตลอดจนการทำถวายราชสดุดีเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์นั้นได้เป็นผู้ให้พระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทยขึ้น จะเห็นว่า พระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่ได้ทรงริเริ่มและพัฒนาไว้ล้วนแต่เป็นราฐานที่สำคัญซึ่งนำไปสู่ความเจริญของประเทศ จึงสำคัญอย่างยิ่งที่พวกเราชาวไทยควรรำลึกถึงวันวชิราวุธ  เพื่อเทิดพระเกียรติ และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์สืบต่อไป

โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกได้จัดพิธีรำลึกถึงวันวชิราวุธ ได้จัดกิจกรรมขึ้นในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 โดยมีท่านผู้อำนวยการ นายเพื่ม นาก้อนทอง เป็นประธานในพิธี

ชมภาพกิจกรรม

ร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Thursday, 22 November 2018
Written by krunuii

โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร่วมกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 กับหน่วยงานราชการในอำเภอจตุรพักตรพิมาน ภายในงานมีการจัดขบวนแห่กระทง คณะผู้บริหาร คณะครูบุคลากร และนัีกเรียน ร่วมเดินขบวน จากที่ว่าการอำเภอจตุรพักตรพิมานไปยังห้วยกุดแดง และมีการแสดงจากหน่วยงานต่างๆในช่วงเวลา 18.00น.

[ภาพกิจกรรม]

ต้อนรับครูมุนิน สิงห์เสนา

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Saturday, 17 November 2018
Written by krunuii

ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่


ครูมุนิน  สิงห์เสนา  ครูชำนาญการพิเศษ
ย้ายมาจากโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา อ.ศรีสมเด็จ  จ.ร้อยเอ็ด

[ภาพกิจกรรม]


 

ต้อนรับรองธวัฒน์ชัย สายวิเศษ

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Friday, 09 November 2018
Written by krunuii

ยินดีต้อนรับท่านรองธวัฒน์ชัย  สายวิเศษ

[ภาพกิจกรรม]


 

วันปิยมหาราช 2561

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Tuesday, 23 October 2018
Written by krunuii

          วันที่ 23 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทยหลายด้าน และสิ่งที่โดดเด่นคือ การประกาศเลิกทาส เป็นการหยุดวงจรการเป็นทาส เพราะเมื่อสมัยก่อนหากพ่อแม่เป็นทาส ลูกที่เกิดมาก็ต้องเป็นทาสต่อไปเรื่อยๆ ทางราชการจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคมของทุกปีเป็นหนึ่งในวันระลึกถึงความสำคัญของเหตุการณ์ในชาติ โดยเรียกว่า “วันปิยมหาราช”  

          โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร่วมกับหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน พ่อค้า ประชาชน อำเภอจตุรพักตรพิมาน ทำบุญตักบาตร และวางพวงมาลาดอกไม้ ที่พระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 อย่างพร้อมเพรียง เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

[ภาพกิจกรรม]