SLIDESHOW CK : No items found.

ค่ายคุณธรรมปรับเปลี่ยนคุณลักษณะอันพึงประสงค์2562

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Thursday, 31 January 2019
Written by krunuii

โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกได้นำนักเรียนที่ไม่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เข้าค่าย"คุณธรรมปรับเปลี่ยนคุณลักษณะอันพึงประสงค์" ณ ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ระหว่างวันที่ 29 - 31 มกราคม 2562

[ภาพกิจกรรม]


 

ค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม รุ่นที่1

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Monday, 21 January 2019
Written by krunuii

ในวันที่ 18 มกราคม 2562 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกได้จัดค่ายคุณธรรม จริยธรรม รุ่นที่1 (ม.1/1 - 1/9, ม.5/1, ม.5/7) เพื่อให้ปลูกฝังให้นักเรียนได้มีคุณธรรม และจริยธรรมที่ดีงามสืบไป

[ภาพกิจกรรม]


 

วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Thursday, 17 January 2019
Written by krunuii

ในวันที่ 17 มกราคม 2562 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก โดยการนำของท่านผอ.เพิ่ม  นาก้อนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก และคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับหน่วยงานราชการในอำเภอจตุรพักตรพิมาน ถวายราชสักการะวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  ณ หอประชุมธาดาอำนวยเดช ที่ว่าการอำเภอจตุรพักตรพิมาน

[ภาพกิจกรรม]


 

กิจกรรมวันครูแห่งชาติครั้งที่ 63

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Thursday, 17 January 2019
Written by krunuii

ในวันที่ 16 มกราคม ของทุกปี เป็นวันครูแห่งชาติ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ แม่พิมพ์ พ่อพิมพ์ของชาติที่ได้อบรมสั่งสอนเรามาตั้งแต่เล็ก ทำให้เราเป็นคนดีรู้วิชา เพราะฉะนั้นครูจึงเป็นบุคคลที่สำคัญอย่างมากในวงการ การศึกษา ทั้งในด้านวิชาการ และประสบการณ์ รวมทั้งเป็นอาชีพที่ถือว่ามีความเสียสละเพื่อส่วนรวมอย่างมาก โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก จึงได้ร่วมกับโรงเรียนในอำเภอจตุรพักตรพิมาน จัดพิธีรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ และได้มอบรางวัลแก่ครูผู้มีผลงานดีเด่น และ ครูผู้เสียสละ ณ หอประชุมโรงเรียนจตุรพักตรพิมาน 

[ภาพกิจกรรม]


 

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยมยั่งยืน

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Wednesday, 09 January 2019
Written by krunuii

ในวันที่ 8 มกราคม 2562 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  และคณะ เดินทางมาประชุม และเยี่ยมเยียนประชาชน เพื่อรับฟังปัญหาต่างๆของประชาชนในพื้นที่ ณ ห้องประชุมพรหมพิมาน โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

[ภาพกิจกรรม]