คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ 2561
โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ 2561
โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ 2561
โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ 2561
โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ 2561
โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ 2561
โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ 2561
โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ 2561
โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
นักการ เกษียณอายุราชการ 2561
โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

กิจกรรมถอดบทเรียน และนำเสนอผลงานโรงเรียนสุจริตต้นแบบ

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Tuesday, 11 September 2018
Written by krunuii

 

             ในวันที่ 10 กันยายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 ได้จัดกิจกรรมถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานโรงเรียนสุจริตต้นแบบและเครือข่ายโรงเรียนสุจริตรุ่นร้อยละ 10 ณ ห้องประชุมพรหมพิมาน โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โดยมีท่าน ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้

             ช่วงเช้ามีกิจกรรมเสวนา/ถอดบทเรียน หัวข้อ "โรงเรียนสุจริตสร้างได้" โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนา ดังนี้

 1. นายเพิ่ม  นาก้อนทอง               ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
 2. นายจักรวาล   เจริญทอง           ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์
 3. นายยอดรัก  บุรวัฒน์                ผู้อำนวยการโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์
 4. นางลดาวัลย์  บุญเสริม             รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด
 5. ว่าที่ พ.ต.สมหมาย บำรุงเอื้อ      ครู โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม
 6. นายวรรณชัย  กมลศิลป์            ครู โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์
 7. นางอัมรินทร์ คเชนทร์ชาติ         ครู โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคาร

และ ดร.อัมพร  กุลาเพ็ญ  ผู้ดำเนินรายการ

             ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ชมนิทรรศกาลนำเสนอผลงานของโรงเรียนสุจริตต้น

 [ภาพกิจกรรม]


 

กอช. ส่งเสริมการออมให้กับนักเรียน จ.ร.ภ.

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Sunday, 09 September 2018
Written by krunuii

        กองทุนการออมแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด และธนาคารออมสินสาขาจตุรพักตรพิมาน ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการออมให้กับนักเรียนโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกเพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงการใช้เงินและการออมเงินไว้ใช้ในอนาคตอย่างมั่นคง ซึ่งจัดอบรม ณ ห้องประชุมพรหมพิมาน โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ในวันพุธ ที่ 5 กันยายน 2561

[ภาพกิจกรรม]


 

เซปักตะกร้อ cpr cup#1

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Monday, 03 September 2018
Written by krunuii

 

          โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ได้จัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ " CPR Cup ครั้งที่ 1" ในระหว่างวันที่ 3-14 กันยายน 2561 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการออกกำลังกาย พัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ทั้งยังเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกีฬาเซปักตะกร้อมากขึ้น  โดยมี ผอ.เพิ่ม  นาก้อนทอง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันครั้งนี้

[ภาพกิจกรรม]


 

งานศิลป์เมืองหงส์ ครั้งที่ 3

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Thursday, 30 August 2018
Written by krunuii

 

                 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ม.ปลาย โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ได้จัดประกวดแข่งขันทักษะทางศิลปะ  “งานศิลป์เมืองหงส์ ครั้งที่ 3 ”  ประจำปีการศึกษา  2561 ในวันที่ 7 กันยายน 2561  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ในการนำนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ และเสริมสร้างศักยภาพของนักเรียนตามเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพและได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

                 กิจกรรมการแข่งขัน

 1. การประกวดวาดภาพรบายสี    [เกณฑ์การแข่งขัน]
 2. การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง พิณ แคน โหวต โปงลาง  [เกณฑ์การแข่งขัน]
 3. การแข่งขันนาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์  [เกณฑ์การแข่งขัน]
 4. การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  [เกณฑ์การแข่งขัน]

ดาวน์โหลด: แบบตอบรับเข้าร่วมการแข่งขัน ::  กำหนดการจัดกิจกรรม :: หนังสือเชิญ

หมดเขตรับสมัครวันที่ 6 กันยายน 2561

 • ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมด้วยตนเองที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
 • facebook fanpage ศูนย์ศิลป์เมืองหงส์
 • เว็บไซต์โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก  www.cpr.ac.th   ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม

    เบอร์โทร : ครูพิศมัย 085-7386784, ครูถนอมนวล 089-5730790, ครูสมดิจ  ถวิลมาตย์ 085-7840044

[ภาพกิจกรรม]


 

มุทิตาจิตครูผู้เกษียณ61@เชียงราย

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Monday, 27 August 2018
Written by krunuii

 

     ในวันที่ 23 สิงหาคม 2561 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ได้จัดกิจกรรมมุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณฯ จำนวน 8 ท่าน ได้แก่ 

 • คุณครูวัฒนา     หงส์ทองคำ
 • คุณครูสมศรี      วงค์อินตา
 • คุณครูไพโรจน์   แก้วคุณ
 • คุณครูพนมศักดิ์  กุลจิตติสาธรณ์
 • คุณครูพนมพร    กุลจิตติสาธรณ์
 • คุณครูสุทิล       จิตไทย
 • คุณครูอัจฉรา    ไชยราช
 • คุณครูนิจติยา    สิงห์บุตรา

ณ โรงแรมไดมอน ปาร์คอิน อ.เมือง จ.เชียงราย

[ภาพกิจกรรม]


 

เหย้าเยือนเพื่อนรัชดา ประจำปี 2561

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Monday, 27 August 2018
Written by krunuii

 

      ในระหว่างวันที่ 21-24 สิงหาคม 2561 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ได้เข้าร่วมกิจกรรมเหย้าเยือนเพื่อนรัชดา ประจำปี 2561 โดยปีนี้ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก อ.ปง จ.พะเยา เป็นเจ้าภาพร่วมกับโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี  ซึ่งในช่วงเช้าเป็นกิจกรรมสัมนาวิชาการ มอบโล่และเกียรติบัตร ผู้บริหารดีเด่น, ครูดีศรีรัชดา, ครูที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ, ครูผู้เกษียณอายุราชการ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อหนึ่งในน้ำพระราชหฤทัยด้านการศึกษา โดยนายมนต์ชัย  ปานธูป  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ณ โรงแรมเกทเวย์ อ.เมือง จ.พะเยา

      ในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ของคณะครูในกลุ่มโรงเรียนรัชดาภิเษก ในช่วงเย็นเป็นกิจกรรมมุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณฯ ในกลุ่มโรงเรียนรัชดาภิเษก และร่วมรับประทานอาหาร พบปะสังสรรค์ ภายในงานเต็มไปด้วยมิตรภาพ ความเป็นกันเอง ความสนุกสนาน ของพี่น้องรัชดาภิเษก

[กิจกรรมระหว่างเดินทาง] [ภาพกิจกรรมสัมมนาวิชาการ] [ภาพกิจกรรมมุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณ]


 

EnglishCamp2018

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Monday, 20 August 2018
Written by krunuii

     ในวันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ได้จัดโครงการ "Ratchada English Camp 2018" ณ ห้องประชุมพรหมพิมาน โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก เพื่อพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาต่างประเทศ และสามารถสื่อสารตามสถานการณ์ในการใช้ภาษาที่เป็นธรรมชาติมากที่สุด อีกทั้งส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระหนัก เห็นคุณค่า และความจำเป็นที่ต้องเรียนรู้และส่งเสริมประสบกานณ์ ในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยมี ผอ.เพิ่ม  นาก้อนทอง  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมครั้งนี้ และได้รับความอนุเคราะห์คณะวิทยากร จาก คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

[ภาพกิจกรรม]