อบรมประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Friday, 05 October 2018
Written by krunuii

        ในวันศุกร์ ที่ 5 ตุลาคม 2561 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกได้จัดอบรมประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ โดยมีท่าน ดร.อัมพร  กุลาเพ็ญ ศึกษานิเทศก์ สพม.27 เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ และในกิจกรรมช่วงเช้าได้รับเกียรติจากท่านภิญโญ  ศรีม่วง เป็นประธานในพิธีเปิด

[ภาพกิจกรรม]


 

ครูผู้เกษียณฯกล่าวอำลานักเรียน

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Monday, 17 September 2018
Written by krunuii

 

            ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 กันยายน 2561 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ได้จัดกิจกรรม "ครูผู้เกษียณอายุราชการปี 2561 กล่าวอำลานักเรียน" ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 9 ท่าน ได้แก่

 • คุณครูวัฒนา     หงส์ทองคำ       ครูชำนาญการพิเศษ
 • คุณครูสมศรี      วงค์อินตา         ครูชำนาญการพิเศษ
 • คุณครูไพโรจน์   แก้วคุณ           ครูชำนาญการพิเศษ
 • คุณครูพนมศักดิ์  กุลจิตติสาธรณ์  ครูชำนาญการพิเศษ
 • คุณครูพนมพร    กุลจิตติสาธรณ์  ครูชำนาญการพิเศษ
 • คุณครูสุทิล       จิตไทย            ครูชำนาญการพิเศษ
 • คุณครูอัจฉรา    ไชยราช            ครูชำนาญการพิเศษ
 • คุณครูนิจติยา    สิงห์บุตรา         ครูชำนาญการพิเศษ
 • นายศรีศักดิ์      หงส์วิลัย           ช่่างปูน4

[ภาพกิจกรรม]

กิจกรรมถอดบทเรียน และนำเสนอผลงานโรงเรียนสุจริตต้นแบบ

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Tuesday, 11 September 2018
Written by krunuii

 

             ในวันที่ 10 กันยายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 ได้จัดกิจกรรมถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานโรงเรียนสุจริตต้นแบบและเครือข่ายโรงเรียนสุจริตรุ่นร้อยละ 10 ณ ห้องประชุมพรหมพิมาน โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โดยมีท่าน ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้

             ช่วงเช้ามีกิจกรรมเสวนา/ถอดบทเรียน หัวข้อ "โรงเรียนสุจริตสร้างได้" โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนา ดังนี้

 1. นายเพิ่ม  นาก้อนทอง               ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
 2. นายจักรวาล   เจริญทอง           ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์
 3. นายยอดรัก  บุรวัฒน์                ผู้อำนวยการโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์
 4. นางลดาวัลย์  บุญเสริม             รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด
 5. ว่าที่ พ.ต.สมหมาย บำรุงเอื้อ      ครู โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม
 6. นายวรรณชัย  กมลศิลป์            ครู โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์
 7. นางอัมรินทร์ คเชนทร์ชาติ         ครู โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคาร

และ ดร.อัมพร  กุลาเพ็ญ  ผู้ดำเนินรายการ

             ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ชมนิทรรศกาลนำเสนอผลงานของโรงเรียนสุจริตต้น

 [ภาพกิจกรรม]


 

กอช. ส่งเสริมการออมให้กับนักเรียน จ.ร.ภ.

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Sunday, 09 September 2018
Written by krunuii

        กองทุนการออมแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด และธนาคารออมสินสาขาจตุรพักตรพิมาน ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการออมให้กับนักเรียนโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกเพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงการใช้เงินและการออมเงินไว้ใช้ในอนาคตอย่างมั่นคง ซึ่งจัดอบรม ณ ห้องประชุมพรหมพิมาน โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ในวันพุธ ที่ 5 กันยายน 2561

[ภาพกิจกรรม]


 

เซปักตะกร้อ cpr cup#1

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Monday, 03 September 2018
Written by krunuii

 

          โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ได้จัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ " CPR Cup ครั้งที่ 1" ในระหว่างวันที่ 3-14 กันยายน 2561 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการออกกำลังกาย พัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ทั้งยังเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกีฬาเซปักตะกร้อมากขึ้น  โดยมี ผอ.เพิ่ม  นาก้อนทอง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันครั้งนี้

[ภาพกิจกรรม]


 

งานศิลป์เมืองหงส์ ครั้งที่ 3

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Thursday, 30 August 2018
Written by krunuii

 

                 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ม.ปลาย โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ได้จัดประกวดแข่งขันทักษะทางศิลปะ  “งานศิลป์เมืองหงส์ ครั้งที่ 3 ”  ประจำปีการศึกษา  2561 ในวันที่ 7 กันยายน 2561  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ในการนำนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ และเสริมสร้างศักยภาพของนักเรียนตามเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพและได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

                 กิจกรรมการแข่งขัน

 1. การประกวดวาดภาพรบายสี    [เกณฑ์การแข่งขัน]
 2. การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง พิณ แคน โหวต โปงลาง  [เกณฑ์การแข่งขัน]
 3. การแข่งขันนาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์  [เกณฑ์การแข่งขัน]
 4. การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  [เกณฑ์การแข่งขัน]

ดาวน์โหลด: แบบตอบรับเข้าร่วมการแข่งขัน ::  กำหนดการจัดกิจกรรม :: หนังสือเชิญ

หมดเขตรับสมัครวันที่ 6 กันยายน 2561

 • ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมด้วยตนเองที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
 • facebook fanpage ศูนย์ศิลป์เมืองหงส์
 • เว็บไซต์โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก  www.cpr.ac.th   ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม

    เบอร์โทร : ครูพิศมัย 085-7386784, ครูถนอมนวล 089-5730790, ครูสมดิจ  ถวิลมาตย์ 085-7840044

[ภาพกิจกรรม]


 

มุทิตาจิตครูผู้เกษียณ61@เชียงราย

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Monday, 27 August 2018
Written by krunuii

 

     ในวันที่ 23 สิงหาคม 2561 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ได้จัดกิจกรรมมุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณฯ จำนวน 8 ท่าน ได้แก่ 

 • คุณครูวัฒนา     หงส์ทองคำ
 • คุณครูสมศรี      วงค์อินตา
 • คุณครูไพโรจน์   แก้วคุณ
 • คุณครูพนมศักดิ์  กุลจิตติสาธรณ์
 • คุณครูพนมพร    กุลจิตติสาธรณ์
 • คุณครูสุทิล       จิตไทย
 • คุณครูอัจฉรา    ไชยราช
 • คุณครูนิจติยา    สิงห์บุตรา

ณ โรงแรมไดมอน ปาร์คอิน อ.เมือง จ.เชียงราย

[ภาพกิจกรรม]