SLIDESHOW CK : No items found.

งานศิลป์เมืองหงส์ ครั้งที่ 3

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Thursday, 30 August 2018
Written by krunuii

 

                 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ม.ปลาย โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ได้จัดประกวดแข่งขันทักษะทางศิลปะ  “งานศิลป์เมืองหงส์ ครั้งที่ 3 ”  ประจำปีการศึกษา  2561 ในวันที่ 7 กันยายน 2561  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ในการนำนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ และเสริมสร้างศักยภาพของนักเรียนตามเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพและได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

                 กิจกรรมการแข่งขัน

 1. การประกวดวาดภาพรบายสี    [เกณฑ์การแข่งขัน]
 2. การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง พิณ แคน โหวต โปงลาง  [เกณฑ์การแข่งขัน]
 3. การแข่งขันนาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์  [เกณฑ์การแข่งขัน]
 4. การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  [เกณฑ์การแข่งขัน]

ดาวน์โหลด: แบบตอบรับเข้าร่วมการแข่งขัน ::  กำหนดการจัดกิจกรรม :: หนังสือเชิญ

หมดเขตรับสมัครวันที่ 6 กันยายน 2561

 • ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมด้วยตนเองที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
 • facebook fanpage ศูนย์ศิลป์เมืองหงส์
 • เว็บไซต์โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก  www.cpr.ac.th   ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม

    เบอร์โทร : ครูพิศมัย 085-7386784, ครูถนอมนวล 089-5730790, ครูสมดิจ  ถวิลมาตย์ 085-7840044

[ภาพกิจกรรม]


 

มุทิตาจิตครูผู้เกษียณ61@เชียงราย

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Monday, 27 August 2018
Written by krunuii

 

     ในวันที่ 23 สิงหาคม 2561 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ได้จัดกิจกรรมมุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณฯ จำนวน 8 ท่าน ได้แก่ 

 • คุณครูวัฒนา     หงส์ทองคำ
 • คุณครูสมศรี      วงค์อินตา
 • คุณครูไพโรจน์   แก้วคุณ
 • คุณครูพนมศักดิ์  กุลจิตติสาธรณ์
 • คุณครูพนมพร    กุลจิตติสาธรณ์
 • คุณครูสุทิล       จิตไทย
 • คุณครูอัจฉรา    ไชยราช
 • คุณครูนิจติยา    สิงห์บุตรา

ณ โรงแรมไดมอน ปาร์คอิน อ.เมือง จ.เชียงราย

[ภาพกิจกรรม]


 

เหย้าเยือนเพื่อนรัชดา ประจำปี 2561

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Monday, 27 August 2018
Written by krunuii

 

      ในระหว่างวันที่ 21-24 สิงหาคม 2561 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ได้เข้าร่วมกิจกรรมเหย้าเยือนเพื่อนรัชดา ประจำปี 2561 โดยปีนี้ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก อ.ปง จ.พะเยา เป็นเจ้าภาพร่วมกับโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี  ซึ่งในช่วงเช้าเป็นกิจกรรมสัมนาวิชาการ มอบโล่และเกียรติบัตร ผู้บริหารดีเด่น, ครูดีศรีรัชดา, ครูที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ, ครูผู้เกษียณอายุราชการ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อหนึ่งในน้ำพระราชหฤทัยด้านการศึกษา โดยนายมนต์ชัย  ปานธูป  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ณ โรงแรมเกทเวย์ อ.เมือง จ.พะเยา

      ในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ของคณะครูในกลุ่มโรงเรียนรัชดาภิเษก ในช่วงเย็นเป็นกิจกรรมมุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณฯ ในกลุ่มโรงเรียนรัชดาภิเษก และร่วมรับประทานอาหาร พบปะสังสรรค์ ภายในงานเต็มไปด้วยมิตรภาพ ความเป็นกันเอง ความสนุกสนาน ของพี่น้องรัชดาภิเษก

[กิจกรรมระหว่างเดินทาง] [ภาพกิจกรรมสัมมนาวิชาการ] [ภาพกิจกรรมมุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณ]


 

EnglishCamp2018

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Monday, 20 August 2018
Written by krunuii

     ในวันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ได้จัดโครงการ "Ratchada English Camp 2018" ณ ห้องประชุมพรหมพิมาน โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก เพื่อพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาต่างประเทศ และสามารถสื่อสารตามสถานการณ์ในการใช้ภาษาที่เป็นธรรมชาติมากที่สุด อีกทั้งส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระหนัก เห็นคุณค่า และความจำเป็นที่ต้องเรียนรู้และส่งเสริมประสบกานณ์ ในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยมี ผอ.เพิ่ม  นาก้อนทอง  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมครั้งนี้ และได้รับความอนุเคราะห์คณะวิทยากร จาก คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

[ภาพกิจกรรม]


 

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 2561

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Friday, 17 August 2018
Written by krunuii

          เนื่องจากในทุก ๆ วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็นอีกวันหนึ่งที่มีความสำคัญในวงการวิทยาศาสตร์ วงการดาราศาสตร์ และวงการศึกษาของไทย เพราะถ้าย้อนอดีตกลับไปเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 จะเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง ที่ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลังจากที่พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาไว้ล่วงหน้า 2 ปี ต่อมาคณะรัฐมนตรีจึงกำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็น "วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ"

          โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก จึงได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้นในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก โดยมี ผอ.เพิ่ม  นาก้อนทอง เป็นประธานในพิธีถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และมีกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนได้ร่วมสนุก อีกหลายกิจกรรม

[ภาพกิจกรรม]


 

วันแม่แห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอจตุรพักตรพิมาน

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Sunday, 12 August 2018
Written by krunuii

     ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนจตุรุพักตรพิมานรัชดาภิเษก ได้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ โดมที่ว่าการอำเภอจตุรพักตรพิมาน โดยมีนายธรรมนูญ  แจ่มใส  นายอำเภอจตุรพักตรพิมาน เป็นประธานในพิธี

[ภาพกิจกรรม]


 

วันแม่แห่งชาติประจำปี 2561

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Friday, 10 August 2018
Written by krunuii

 

     ในวันศุกร์ ที่ 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ได้จัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และร่วมเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ ในรัชกาลที่ 9 อีกทั้งเพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีและสำนึกในพระคุณของแม่ ณ โดมเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก โดยมี ผู้อำนวยเพิ่ม  นาก้อนทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก เป็นประธานในพิธี  และได้มีการปล่อยปลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ ในรัชกาลที่ 9 

[ ภาพกิจกรรม ]