เหย้าเยือนเพื่อนรัชดา ประจำปี 2561

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Monday, 27 August 2018
Written by krunuii

 

      ในระหว่างวันที่ 21-24 สิงหาคม 2561 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ได้เข้าร่วมกิจกรรมเหย้าเยือนเพื่อนรัชดา ประจำปี 2561 โดยปีนี้ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก อ.ปง จ.พะเยา เป็นเจ้าภาพร่วมกับโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี  ซึ่งในช่วงเช้าเป็นกิจกรรมสัมนาวิชาการ มอบโล่และเกียรติบัตร ผู้บริหารดีเด่น, ครูดีศรีรัชดา, ครูที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ, ครูผู้เกษียณอายุราชการ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อหนึ่งในน้ำพระราชหฤทัยด้านการศึกษา โดยนายมนต์ชัย  ปานธูป  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ณ โรงแรมเกทเวย์ อ.เมือง จ.พะเยา

      ในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ของคณะครูในกลุ่มโรงเรียนรัชดาภิเษก ในช่วงเย็นเป็นกิจกรรมมุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณฯ ในกลุ่มโรงเรียนรัชดาภิเษก และร่วมรับประทานอาหาร พบปะสังสรรค์ ภายในงานเต็มไปด้วยมิตรภาพ ความเป็นกันเอง ความสนุกสนาน ของพี่น้องรัชดาภิเษก

[กิจกรรมระหว่างเดินทาง] [ภาพกิจกรรมสัมมนาวิชาการ] [ภาพกิจกรรมมุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณ]


 

EnglishCamp2018

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Monday, 20 August 2018
Written by krunuii

     ในวันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ได้จัดโครงการ "Ratchada English Camp 2018" ณ ห้องประชุมพรหมพิมาน โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก เพื่อพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาต่างประเทศ และสามารถสื่อสารตามสถานการณ์ในการใช้ภาษาที่เป็นธรรมชาติมากที่สุด อีกทั้งส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระหนัก เห็นคุณค่า และความจำเป็นที่ต้องเรียนรู้และส่งเสริมประสบกานณ์ ในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยมี ผอ.เพิ่ม  นาก้อนทอง  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมครั้งนี้ และได้รับความอนุเคราะห์คณะวิทยากร จาก คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

[ภาพกิจกรรม]


 

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 2561

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Friday, 17 August 2018
Written by krunuii

          เนื่องจากในทุก ๆ วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็นอีกวันหนึ่งที่มีความสำคัญในวงการวิทยาศาสตร์ วงการดาราศาสตร์ และวงการศึกษาของไทย เพราะถ้าย้อนอดีตกลับไปเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 จะเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง ที่ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลังจากที่พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาไว้ล่วงหน้า 2 ปี ต่อมาคณะรัฐมนตรีจึงกำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็น "วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ"

          โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก จึงได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้นในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก โดยมี ผอ.เพิ่ม  นาก้อนทอง เป็นประธานในพิธีถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และมีกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนได้ร่วมสนุก อีกหลายกิจกรรม

[ภาพกิจกรรม]


 

วันแม่แห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอจตุรพักตรพิมาน

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Sunday, 12 August 2018
Written by krunuii

     ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนจตุรุพักตรพิมานรัชดาภิเษก ได้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ โดมที่ว่าการอำเภอจตุรพักตรพิมาน โดยมีนายธรรมนูญ  แจ่มใส  นายอำเภอจตุรพักตรพิมาน เป็นประธานในพิธี

[ภาพกิจกรรม]


 

วันแม่แห่งชาติประจำปี 2561

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Friday, 10 August 2018
Written by krunuii

 

     ในวันศุกร์ ที่ 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ได้จัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และร่วมเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ ในรัชกาลที่ 9 อีกทั้งเพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีและสำนึกในพระคุณของแม่ ณ โดมเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก โดยมี ผู้อำนวยเพิ่ม  นาก้อนทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก เป็นประธานในพิธี  และได้มีการปล่อยปลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ ในรัชกาลที่ 9 

[ ภาพกิจกรรม ]


     

อบรมวิทยากรแกนนำค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน "เยาวชนไทยหัวใจ STRONG" และ ป.ป.ช. สพฐ.น้อย

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Thursday, 09 August 2018
Written by krunuii

                     ในวันที่ 9 สิงหาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 ได้จัดการอบรมวิทยากรแกนนำค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน "เยาวชนไทยหัวใจ STRONG" และ ป.ป.ช. สพฐ.น้อย โดยมีคณะครูวิทยากรจากโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก  ศึกษานิเทศก์ และนายประธูป    พิษณุแสง อดีตกรรมการ ป.ป.จ.ร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการปลูกจิกสำนึกในเรื่องความสุจริต และการต่อต้านการกระทำทุจริต  ณ ห้องเดือนเพ็ญ  โรงแรมเพชรัตน์การ์เด้น  โดยมี ดร.ปราโมทย์  ภูมิพันธ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27  เป็นประธานในพิธี

<<<ภาพกิจกรรม>>>  ¦  <<<สื่อวีดีโอ>>>  ¦ <<<งานนำเสนอ>>>


 

ประชุมผู้ปกครอง(Classroom Meeting) ปีการศึกษา 2561

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Thursday, 02 August 2018
Written by krunuii

               ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครอง (Classroom Meeting) ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน รวมทั้งเป็นการร่วมมือกันในการดูแล ป้องกันแก้ไขปัญหาของนักเรียน และพิจารณาให้ความช่วยเหลือนักเรียนแต่ละคนในชั้นเรียนให้ได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความสุขในการเรียนรู้เพราะการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปกครองกับครูที่ปรึกษา และระหว่างผู้ปกครองกับผู้ปกครองด้วยกัน จะช่วยให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 <<<ภาพกิจกรรม>>>